De Bijbel is een diepzinnig boek vol geheimen. Als je het woord op de juiste manier leest, niet het verhaal als belangrijkste maar haar boodschap, gaat het Woord zich openbaren. Wij lezen meestal niet wat er staat.

vrijdag 8 mei 2015

HET ZEGEL

Een ietwat ander stukje dan u gewend ben . Heb al enige tijd niets meer geplaatst. Er is een beetje een moeizame tijd aan vooraf gegaan, maar wel weer wat bij geleerd, vandaar het wat anders is. Het gaat over iets wat in de Bijbel staat maar zelden als onderwerp wordt besproken, het zegel of merkteken. Daar heb ik het al eens over gehad dacht ik, zei het wat anders. Het merkteken waar ik eerder over sprak heeft volgens mij een iets betere of logischere uitleg. Men moet wel een klein beetje op de hoogte zijn van het oorspronkelijke Joodse Gedachtegoed. In het Jodendom is de Levensboom of de Sefira wat stralend licht betekent heel belangrijk. De Sefira heeft tien lichten die alle tien een naam hebben. De hoogste heet Keter, dan Bina en Chochma. Deze drie sefirot zouden wij als de Heilige Drie Eenheid kunnen beschouwen. De laagste en laatste sefirot heet Malchoet, daar gaat het over wat betreft het merkteken. De Sefira of Levensboom is het die de eeuwige Scheppende Liefde en licht uitbreidt. Wanneer de onderste sefirot, Malchoet die zich opheft naar Bina ( is het licht van Barmhartigheid ) en zij naar beneden komt om de Scheppende liefde en licht belangeloos te schenken, onstaat er een ruimte die als als bemiddelaar wordt aangeduid. Deze ruimte wordt Zo`N genoemd en vervolgens wordt Malchoet vervuld. Nu begreep ik ook waar het woord Zoon haar oorsprong vandaan heeft. Voordat Malchoet het licht ontvangt worden ook de andere sefirot vervult, waarbij het licht telkens een beetje afzwakt, wat nodig is voor Malchoet. Vergeef mij de armzalige uitleg, het is te ingrijpend en te complex om het helemaal te begrijpen laat staan het uit te leggen. Maar het gaat per slot van rekening om het merkteken. Wanneer je, de naam Malchoet overdenkt zie je haar betekenis al een beetje. Het valt mij op dat er ontzettend veel Joodse woorden zich in ons taal bevinden. Mal, is een mal met dezelfde betekenis als de onze, en choet wordt op verschillende wijzen geschreven. Oa. Malchoet, Malcoet, Malcut, Malcot of Malkot. Het laatste heeft de betekenis van een huis, of kot wat bij ons een beetje een armzalig huis is geworden. In werkelijkheid wordt het dan: Een Mal van Gods Eeuwige Huis of Koninkrijk, die dit zegel, stempel, symbool of merkteken doorgeeft. Het Huis van De Levende God, Zijn eeuwige Koninkrijk. Malchoet is de stempel, van het zegel of het merkteken. Wanneer je deze Sefira of Levensboom bekijkt zie je volgens mijn visie het merkteken.  Het blijft toch de symboliek van alles wat wij waarnemen, het Eeuwige Koninkrijk in een wolk, vervormd, verraden en misbruikt. Deze visie die ik wat later  overdacht vond ik wat logischer om te kunnen aanvaarden dat het Koninkrijk Gods hier op aarde aanwezig is, dat wij er in eeuwigheid nu in leven, zei het nu in duisternis. In deze duisternis hebben wij zelf de beelden gemaakt. Het zijn onze gedachten, de gedachten van het ik of ego. Wij denken niet met God, het zijn enkel onze oordelende gedachten. Wij zijn of ik ( er is niets anders) ben hier om verlost te worden uit de duisternis, die door de Zo'N als bemiddelaar die de liefde en het licht van De Heer der Heerscharen Zelf of als Hem Zelf door Bina ( Goddelijke Moeder ) wordt doorgegeven aan Malchoet door bermiddeling van Zo'N die het op haar beurt weer doorgeeft, mdat het eeuwig is.  Een klein beetje vertaald van het Joodse denken naar ons Christelijke denken.

 Nu nog eventjes iets over de betekenis van de naam Abraham, heel toevallig las ik iets,waar mee ik een link kon leggen met deze naam, ook een Joods boekje, toevallig? Eerst was zijn naam Abram, na enige tijd zei God dat hij voortaan Abraham zou heten. Abra betekent; keer terug, ham; is de naam voor de Almachtige Levende God, en Heer der Heersharen. Abraham - Keer terug naar God.

woensdag 25 december 2013

ZIJ ZULLEN ZICH NIET VOOR NIETS MOE MAKEN


Deze wereld is werkelijk de wereld van de afgoden, de beelden of het ego. In de Bijbel de mammon genoemd, het is deze die over deze wereld heerst., als wij vanuit het ego leven en dat doen we allemaal, Bijna niemand heeft onvoorwaardelijk lief. Onze liefde is niet onvoorwaardelijk zoals Gods liefde. Onze liefde beantwoord niet aan Gods wetten. Wij denken dat we lief hebben maar het is niet met de Liefde van God.

Jes. 55-8 kwb
Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten,

De liefde van deze wereld is eigenlijk ego liefde, ze is speciaal, van de een houden we meer als van de ander dit geldt voor alles wat we waarnemen. Dit is voor het verstand moeilijk te bevatten, het verstand hoort niet bij de geest maar bij het lichaam, het lichaam kan niets begrijpen van Gods wereld.

Jezus had onvoorwaardelijk Hij getuigt hiervan bij een antwoord dat Hij geeft op een menigte mensen.
Marcus 3- 32
Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u.’Hij antwoordde: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. Het is een diepzinnig maar het heeft te maken met onvoorwaardelijke liefde.
Misschien de meeste nu zullen denken aan de liefde van het huwelijk. Jezus is ook hier heel duidelijk in en later hier over iets meer uitleg.
Marcus 12 20
Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen; de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen; en met de derde ging het net zo. Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet en evenmin de macht van God. Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel.
Bij God heeft het huwelijk een andere betekenis. Het is het eenwoorden met de hemelse bruidegom of de Vader, het heeft niets te maken met een aards huwelijk.
Het ego heeft de betekenis aangepast aan zijn wetten of de wetten van deze werled, Gods wetten zijn van een andere wereld. Het huwelijk in deze wereld is een overleving strategie van het ego. Zonder deze uitbreiding wat meestal de bedoeling is kan het ego niet overleven. Zonde betekent in het Hebreeuws letterlijk: ” vergissing” In deze contex leven we dus echt in zonde, het ‘leven hier in deze wereld is een vergissing, we zijn geen lichaam. We zijn geest, allen tezamen een Geest, de Enige Zoon van God..
De wetenschap heeft onlangs ontdekt dat het universum of Universa holistisch is wwz dat elk deeltje alles bevat van het geheel. Nu is het dan ook duidelijk dat veelheid ook eenheid is. Vele zonen van God een Zoon. Een cel van de mens bevat de hele kosmos.
Misschien een beetje ingewikkeld maar als je Bijbel leest zoals God hem bedoelt heeft wordt dit je alles duidelijk. Wij zijn geen lichaam dus maar geest. Het is onze taak of de bedoeling dat we ons dit gaan herinneren of zoals de Bijbel het zegt, we moeten ontwaken uit de slaap of droom die we illusie noemen..
Bij Jesaja kunnen we lezen dat deze wereld niet Gods wereld is maar dat ze een verschrikking is.. Daar wij niet een zijn met God althans dat deken we en onze gedachten zijn niet die van God, wij denken van God gescheiden te zijn,leven we in een verschrikking Wanneer we weer een zijn met God met Hem het huelijk zijn aangegaan zal deze wereld de nieuwe aarde zijn wasar geen kinderen meer worden geboren voor de verschrikking.
Jes. 65 23 kwb
Zij zullen zich niet voor niets moe maken,
en geen kinderen ter wereld brengen voor de verschrikking
Jes. 65 22
Zij bouwen niet meer wat een ander zal bewonen
en planten niets waarvan een ander eten zal.
Als je dit mee naar binnen neemt en de geest zijn werk laat doen z\ie je de waareid van de woorden.
In letterlijke zin bouwen we een huis voor de ander of de volgende bewoner, als we dood zijn hebben we het voor de ander gebouwd. De wereld om ons heen is geen liefdevolle wereld maar een egoïstische wereld met bijna geen onvoorwaardelijke liefde.
Omdat Jezus onvoorwaardelijk lief had en nog altijd heeft geloof ik ook dat Hij geen dieren at als voedsel. Dieren horen bij het onvoorwaardelijk lief hebben.en niet om te doodden uit begeerte of voor het ego. Ook Paulus at geen vlees en die volgde Jezus. Waarom sloeg Jezus de handelaren van dieren voor de offers voor de tempel uiteen, Hij kon deze onrechtvaardige wreedheden niet verdragen.


vrijdag 15 november 2013

U HEBT ZIJN WOORDEN GEHOORD MAAR GEEN GESTALTE GEZIEN

Wat alleen kan een persoon die gehypnotiseerd is weer bij zijn ‘normale‘ bewustzijn brengen? Dat kan alleen een stem. Zo is het ook met ons. De Bijbel spreekt over Gods Stem. God is geen persoon en heeft geen vorm, het is een Stem. Deze Stem vraagt God naar te luisteren. Wij zijn ook gehypnotiseerd, wij leven als in een droom. Deze wereld is niet echt het is een illusie. Het ego heeft deze wereld gemaakt, het is de duivel in de H. Schrift. Het heeft bijna de macht van God en daarom heeft ze deze wereld kunnen maken alsof die voor ons echt lijkt. Deze wereld is gemaakt voor de belangen en om te overleven van het ego. Het is niet de werkelijke wereld, het is het beeld dat voor Gods Aangezicht is geplaatst.
Deze wereld is een wereld van symbolen of beelden.


Dt. 4, 12

U hebt toen wel zijn woorden gehoord, maar geen gestalte gezien. Er was alleen maar een stem. De heer heeft u toen zijn verbond geopenbaard en u bevolen om het uit te voeren: de tien geboden die Hij toen op twee stenen platen heeft gegrift. En mij heeft de heer in die tijd bevolen u te onderrichten in de voorschriften en bepalingen die u moet volbrengen in het land dat u aan de overkant in bezit gaat nemen. Omdat u geen gestalte gezien hebt toen de heer u bij de Horeb uit het vuur heeft toegesproken, moet u zorgen dat u niet zondigt door beelden
te maken van welke gestalte dan ook, of het nu de vorm van een man of een vrouw is, de vorm van een dier dat op het land leeft, de vorm van een vogel die langs de hemel vliegt, de vorm van een of ander kruipend gedierte of de vorm van een vis die in het water onder de aarde leeft.

Het is zo fascinerend hier over na te denken, hoe wij als 'echt' maar toch in een illusie leven. Er is bijna niet aan te ontkomen om niet te denken dat het echt is. Alleen ishet onmogelijk hier uit te ontwaken, daarom is deze Stem namens God zo belangrijk en hebben wij hulp van de hemel nodig, Zijn engelen, Christus, Moeder Maria en de heiligen. God zegt dat we hier niet alleen uit kunnen ontwaken. Daarom is De Stem in de Bijbel de Stem in ons innerlijke, zo betekenisvol en nodig om naar te luisteren. Alleen moeten wij voorzichtig zijn hoe wij het Woord lezen. Het Woord is niet van deze wereld maar van Gods wereld. Wij moeten haar daarom met de Geest lezen en niet met het verstand of naar de wetten van deze wereld. De wetten van Gods wereld zijn anders dan de wetten van deze wereld, die gemaakt zijn door het ego. Het Woord is het merkteken( symbool) dat God de mens ( Kain) ons gegeven heeft. Het Woord dienen we symbolisch te lezen.
Huis staat voor geborgenheid, dier als het lagere bewustzijn in de mens, wat geofferd dient te worden. Voedsel wat opgenomen wordt zoals brood en water is geestelijk voedsel, enzv.

dinsdag 25 juni 2013

Wie is de afgod

Korintiërs 8

Sommigen van u zijn zo aan hun afgod gewend dat ze het offervlees nog altijd als een offer aan die afgod zien

Als ik dus door vlees te eten mijn broeder of zuster ten val breng, wil ik het nooit ofte nimmer meer eten; dan breng ik hen niet ten val.

Wie is die afgod? Dat kan er maar een zijn, dat is het ego. God heeft geen vlees of geslachte dieren nodig. God heeft alleen barmhartigheid en onvoorwaardelijke liefde nodig. Daar kan dieren eten geen voorbeeld van zijn. Paulus at geen vlees omdat hij Jezus in alles volgde. Een man met onvoorwaardelijke liefde zoals Jezus kan geen dieren gegeten hebben. Onvoorwaardelijk lief hebben is liefde voor alles wat leeft. Sommige mensen die denken de Bijbel te begrijpen zeggen wel eens dat Jezus gezegd zou hebben:  Niet wat de mond binnengaat maakt de mens onrein, maar wat er uitkomt.

Het is zeer naïef en getuigd van een kortzichtige denkgeest die niet dieper kan denken als vanuit het ego. Het vlees is voor de begeerte van het ego, God heeft het niet nodig ook het lichaam niet. We dienen de Bijbel anders te lezen, alles is symbolisch bedoeld, Jezus sprak ook in beeldtaal. In de Bijbel is voedsel opnemen, geestelijk bedoeld. Voedsel tot je nemen is als geestelijk voedsel bedoeld, en het is belangrijk wat je uitspreekt, is het vruchtbaar of vernietigend? Het is tovh het woord en de Stem die door de mond gaat. Brood voor onderweg een mooi gezegde wordt ook symbolisch gelezen. Het brood als Jezus' lichaam wordt daarom ook niet juist begrepen, Jezus lichaam als voedsel is Zijn Liefde en Leer in je opnemen (eten) . Jezus zegt ook: het lichaam heeft geen betekenis wij zijn geest en water!

Joh. 6-63 De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is Geest, en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet.

De Bijbel dient men met de geest te lezen en niet met het verstand, de Bijbel is ons gegeven vanuit een andere wereld, vanuit Gods wereld, daarom kunnen wij het niet lezen naar de maatstaven van de  wereldse wetten of verstand. Ook het genieten is nooit begrepen door de meeste mensen. Het wereldse genieten is om ons van God verwijderd te houden. Het ego is slim en zegt, maar we moeten genieten van God.  Jac. 4- 4
Wie de wereld lief heeft, heeft God als vijand.
Het genieten wat God bedoeld is anders. Genieten van onze scheppingen en die gezamenlijk aanschouwen geeft de vreugde die God bedoeld. Het werelds genieten is evenzo voor het ego. Geniet van de mooie liefdevolle dingen die je tot stand brengt, geniet van de dagelijkse wonderen die op je pad komen, geniet van het Zijn en het zijn bij je Zelf. Het leven kan een wonder zijn, als je overal Gods hand in ziet. De ‘vreselijke’ dingen kun je ook van genieten, het zijn enkel beelden, die wij door onze gedachten of ons bewustzijn tot leven brengen, als je het loslaat en aan de H. Geest geeft zal het verdwijnen. God verafschuwt het maken van beelden! Dit dienen wij dus ook een andere betekenis te geven. Ze verschijnen enkel om ons gevangen te houden in het ego systeem. De Heilige Geest gebruikt de beelden om ons te doen ontwaken. Jezus zei al: "Kijk naar wat voor je is en het zal zich openbaren". Als je naar binnengaat en je kijkt er naar zal de boodschap duidelijk worden. Al wat de kerk en de wereld ons geleeerd heeft is verdraaid, verkeerd geinterpreteerd. Wat je waarneemt is dat wat het is, een beeld meer niet. Gedachtes zijn energie, de beelden zijn geconcentreerde of gefocuste gedachten, laat ze los en ze verdwijnen. Je gevoelens of emoties en denken bepalen wat je ziet!!!

Daarom is het zo belangrijk wat je denkt en uitspreekt, (wat door de mond in en uit gaat) het worden beelden die levend lijken. Je creëert je eigen levens omstandigheden.

 

dinsdag 29 januari 2013

En de Heer gaf Kain een merkteken


En de Heer gaf Kaïn een merkteken.

Buiten viel Kaïn zijn broer aan en vermoordde hem. De heer zei tegen Kaïn: ‘Waar is uw broer Abel?’ Hij antwoordde: ‘Ik weet het niet. Ben ik dan de hoeder van mijn broeder?’ En Hij zei: ‘Wat hebt u gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond naar Mij! Daarom zult u vervloekt zijn, verbannen van de grond die zijn mond heeft geopend om uit uw hand het bloed van uw broer te ontvangen! De grond die u bewerkt zal niets meer opbrengen; een zwerver en een vagebond zult u zijn op de aarde!’ Kaïn zei tegen de heer: ‘Die straf is te zwaar om te dragen. U jaagt mij weg van de bebouwde grond, en ik zal ver van U vandaan moeten blijven. Ik zal een zwerver en een vagebond zijn op de aarde, en iedereen die mij ontmoet kan mij doden.’ Maar de heer antwoordde: ‘Nee! Wie het ook is die Kaïn doodt, hij zal zevenvoudig boeten!’] En de heer gaf Kaïn een merkteken om te voorkomen dat ieder die hem ontmoette hem zou doden. Daarna trok Kaïn weg uit de nabijheid van de heer en vestigde zich in het land Nod ten oosten van Eden.
Zo schitterend is de symboliek of het merkteken wat God de mens meegaf. Met de symboliek van dit verhaal begint het al om hier naar te kijken. Buiten viel Kaïn zijn broeder aan. Het buiten aanvallen, is dat Kaïn vanuit het ego of zich  verwijderd had van God, Zijn innerlijk, zijn broeder doodt. De grond of veld dat hij bewerken gaat  hij is zijn denkgeest,  het ego.  Dit veld waar op gezaaid wordt brengt geen vruchten meer voort. Hij is uit Gods Geest, Zijn Veld of Grond. De werkelijke vruchtbare grond is dus de Denkgeest van God of het denken met God.

Het gaat mij om het merkteken!!  Het fascineerde mij en ging hierover nadenken .Merkteken wordt gebruikt als symbool, logo om een boodschap over te dragen.  Zo is al wat wij waarnemen een symbool als boodschap het merkteken  (symbool merkteken van de Heer). Jezus zegt: kijk naar wat voor u is en het zal zich openbaren. Ook Mozes heeft in dezelfde betekenis een uitspraak. Het volk moet naar de koperen slang kijken en ze zullen leven. Koper heeft een betekenis van graad van bewustzijn, de slang is op zich een symbool van het kwaad. Het volk moet  in zichzelf kijken door welk kwaad zij zich hebben laten bijten of ziek zijn geworden. Het is bekend dat de slang een gif uitspuugt waar de mens dood aan gaat) Het kwaad of negatief denken veroorzaakt een proces wat gifstoffen in het lichaam produceert. Nu is het zo dat wat wij waarnemen onze innerlijke gedachtewereld is, onze innerlijke staat van ons bewustzijn We kunnen aan de hand van onze waarneming aanschouwen waar wij ons in ons groeiproces bevinden. Met het oog op wat deze dagen ons bekend werd gemaakt vond ik het heel wonderlijk,  bijzonder, vreugdevol en hoopvol. Juist om er naar te kijken, niet met de ogen van de wereld of van het lichaam maar met de ogen van Christus. Kijken naar de symboliek of het merkteken wat God ons meegaf. En zie, “er vind een troonswisseling plaats”  Jezus zegt dus:: kijk  naar de boodschap ( teken-merkteken) zal zich openbaren!. Wat we waarnemen is dus de inhoud van onze innerlijke wereld. Er is een troonswisseling op handen!!!!  Het is geen toeval denk ik dat dit nu gebeurt, met al de gegevens over een nieuwe tijd die is aangebroken. De hele wereld (onze denkgeest) krijgt de kennis van een troonswisseling. De betekenis die de wereld eraan heeft gegeven is niet belangrijk, de waarheid of echte betekenis is de geestelijke, of het merkteken, de symboliek van de waarneming. De Zoon gaat op de Troon plaatsnemen, er is een ontwaken ophanden .Wat een openbaring!!! Voor het verstand is dit moeilijk te bevatten en toch geloof ik dat dit de waarheid is!!!!.
En de heer gaf Kaïn een merkteken  om te voorkomen dat ieder die hem ontmoette hem zou doden. [

zondag 18 november 2012

HEER, U WIJST MIJ DE WEG NAAR HET LEVEN

Psalm 16 Heer, U wijst mij de weg naar het leven.

Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker,
U houdt mijn lot in handen.

Steeds houd ik de Heer voor ogen,
met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.

U levert mij niet over aan het dodenrijk
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.

U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. 

Wat een woorden en het woord is waarheid, het lijkt wel een sprookje.

Aan God toegewijd zijn, of bij jeZelf zijn heeft niets anders te betekenen dan Hem steeds voor ogen te

houden, dat is de

‘prijs’ die Hij vraagt, het voelt als een offer, het is dan ook dit offer dat wij moeten brengen, de wereld loslaten. Als wij God niet voor ogen houden, hebben wij de wereld voor ogen. We weten niet dat als we Hem voor ogen houden ons niets kan gebeuren, maar wie kan dit opbrengen? Wij zijn zo druk met de wereld, en het zoeken van genot, het ego of het ik is ons meestal de baas. Het echte genot is het verheugen en juichen van ons hart en ziel met Hem voor onze ogen, en de overvloedige vreugde van Zijn nabijheid.
God heeft ons lot in Zijn handen, doch wij weten het meestal beter of het moet anders. Mijn hart en ziel verlangen hartstochtelijk naar deze vreugde, de wereld overspoelt het.
Het dodenrijk en haar graf is deze wereld, wij zijn eeuwig, maar niet in dèze wereld. Met Hem steeds voor ogen wijst Hij ons de weg naar het Leven, daar waar de illusie van de dood niet bestaat met voor altijd een lieflijke plak aan Zijn zijde


Jes. 28-15 U denkt: ‘Wij hebben een verbond gesloten met de dood,
we zijn een overeenkomst aangegaan met de dodenwereld.


Jes. 28-18 Uw verbond met de dood wordt verbroken,
uw overeenkomst met de dodenwereld houdt geen stand:

Dit vind ik zo toepasselijk want wij hebben het verbond met God geschonden en zijn het met deze wereld of dit dodenrijk aangegaan. Wanneer wij ontwaakt zijn is de illusie van deze wereld voorbij, het houdt dus geen stand, dan zijn wij VERLOST. Gered heeft God ons al, nu nog ontwaken uit de vreselijke herinnering dat Gods wereld een nachtmerrie zou zijn.

Jes. 85 17 Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,
het komt niemand ooit nog voor de geest.

Het Zelf in ons die een is met God, en wij naar Zijn Stem luisteren en Hem voor ogen houden, zal ons de nieuwe aarde laten herinneren. Zodat God de illusie van deze wereld helemaal uit onze geest kan wissen.

zondag 28 oktober 2012

GELUKKIG DIE WONEN IN UW HUIS

Al wat we lezen al wat we waarnemen alle informatie die tot ons komt is betekenisloos en een illusie of droom. Deze Kennis en wijsheid kun je vinden in alle heilige boeken, het zijn onze eigen angstige gedachten die we buiten ons zelf projecteren . We hoeven nergens bang voor te zijn. Alleen maar dicht bij ons Zelf te zijn en proberen te blijven. Bij ons Zelf zijn is de betekenis van wat in de Bijbel geschreven staat:

Ps. 34-9 Proef en geniet: Hoe zoet is de heer; gelukkig is de mens die bij Hem gaat schuilen.

Ps 84- 5


Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij u loven.
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.

Bij je Zelf zijn, is trouw zijn aan de Heer. De Heer is ons Zelf, een symbolische Naam voor het hogere Zelf in ons. De meeste van ons kennen alleen het lager bewustzijn en leven van uit dit bewustzijnsniveau. Deze hogere kracht of de Heer in ons, is wie wij werkelijk zijn, is onze ware Identiteit. God gaf Zijn, (Zich) ‘Zelf” aan Zijn Zoon. Ons Zelf is Zijn Zelf, wij zijn èèn,

Het is ook de betekenis van: De verzoening, Vergeving, Het Heilig Huwelijk, en de thuiskomst van de verloren Zoon. Allemaal metaforen dat we alleen bij Hem( ons Zelf) geborgen en gelukkig kunnen zijn. Het is dus belangrijk zoveel mogelijk ons bewust te zijn van ons Zelf, bij ons Zelf te zijn, in plaats van in de wereld, daar zijn wij niet gelukkig en veilig, het is niet ons thuis. De crisis die we momenteel waarnemen is een innerlijke crisis van het ego of ik dat zich moet afscheiden. Ook ons lichaam heeft geen betekenis en is niet door God geschapen. Het”wezen” wat mens betekent is geen lichaam maar geest, dat schiep God!

Joh 6-63

De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets.

Joh 3-5

Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.

Een lichaam kan niet opgenomen worden in de hemel dit zegt ook Paulus.

1Kor 15-50

Ik bedoel dit, broeders en zusters: vlees en bloed kunnen geen deel krijgen aan het koninkrijk van God: het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid.

Joh 14-17

De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.

Dit citaat is ook weer zo mooi, wat overeenstemt met een cursus in wonderen. Deze wereld die van het ego is kent en ‘ziet’ de waarheid werkelijk niet, het zijn enkel haar eigen gemaakte (gedachten) beelden die ze waarneemt, beelden die God zo ‘haat‘. De waarheid bevindt zich in ons Zelf, niet in de wereld!

Zo zie je in de Bijbel, “een cursus in wonderen” voorbij komen!

Enkele citaten over de waarheid van beelden.

Ps 73-20

Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer,
bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom.

Deze wereld kan als een nachtmerrie bezien worden, maar met de geest beschouwt is ze enkel liefde, het zijn maar beelden, die dienen om ons te doen ontwaken.

Jer. 10-5

Het is net een vogelverschrikker,
neergezet in een komkommerveld.
Het kan niet spreken
en moet worden gedragen,
want zelf kan het geen stap verzetten.
Heb voor beelden geen ontzag,
kwaad doen ze niet,
en goed nog minder.’

Dit is zo toepasbaar op ons lichaam als beeld. Het lichaam kan uit zichzelf helemaal niets, het is echt niets meer als een beeld. Het is de geest die leeft zoals Jezus zegt.

Zo kun je nog een héle poos doorgaan met de Bijbel naar waarheid te interpreteren.

woensdag 8 augustus 2012

VROUWE ISRAEL

Jeremia 31
Zo spreekt de Heer:
'Dan zal Ik voor elke stam van Israël een God zijn, dan is Israël mijn volk; spreekt de Heer.
In de woestijn kreeg Ik Israël lief, het volk dat aan vernietiging ontkomen was. Ik ging hun voor en gaf hun vrede.
Van ver ben Ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël. Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei. Je zult weer dansen in de rei en de tamboerijnen laten klinken. In Samaria’s bergen zul je wijngaarden planten, en mogen eten van de eerste vruchten.
De dag breekt aan dat in Efraïm de wachters op de bergen roepen: “Kom, laten we op weg gaan naar de Sion, naar de Heer, onze God!”
Juich van vreugde over Jakob, jubel aan het hoofd van alle volken, roep het uit, zing een lofzang: “De Heer heeft zijn volk gered, en wat er van Israël nog overbleef bevrijd.”'
 
Vaak heb ik gehoord en is ons geleerd in de kerk vroeger en nog in sommige religies dat de vrouw als het kwaad gezien word.
Hier lezen we toch anders, hoe lief God vrouwe Israel heeft. Altijd heeft Hij ze lief gehad en altijd zal God zijn grote enige liefde vergezellen. In de woestijn kreeg Hij ze lief. Toen zij hulp zocht, eenzaam en verlaten was, afgedwaald van haar ware liefde en Hem zich totaal niet meer herinneren kon. Het volk zijn enige zoon als vrouwelijk gezien als Zijn bruid. Vele vormen worden ons aangereikt in het Woord. van Zijn onvoorwaardelijke liefde. Deze is toch de aller beminnelijkste, wij als zijn bruid, altijd bij ons, ons NOOIT verlatend , eeuwig trouw ondanks onze trouweloosheid. Kan iemand zich nog herinneren dat Hij onze enige ware minnaar, onze enige ware liefde is???
Veel verdriet heb ik gehad, het leek onverdraaglijk, maar weet nu dat het niets te maken had met mijn man die mij verlaten had. Maar ik besefte hoe intens lief ik Hem moest hebben door zo`n groot leed, van verlatenheid wat ik voelde. Het was de pijn van deze afscheiding. Een afscheiding die nooit geweest is alleen in onze gedachten. Deze pijn een oerpijn die met schuld en angst gepaard gaat draagt een ieder in zijn hart, man en vrouw want wij zijn het beiden in een, de een bewuster als de ander denk ik, maar het is aanwezig in ieder van ons.

Gen 1-27 En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

De mens is het wezen dat God schiep, een ieder van ons is die “mens”man en vrouw in èèn als beeld van Hem. God is zowel mannelijk als vrouwelijk.

Daarom zijn wij altijd op zoek naar deze liefde of geluk, wat niet in deze wereld te vinden is. De Heer mijn ware Liefde bevind zich in mijn hart het Zelf of op de Berg Sion, symbolisch. Voor het verstand symbolisch maar in de geest als waarheid. God is hoger als wij zelf, hoe kan het beter duidelijk gemaakt worden als met het Woord in dit geval: “berg”
Dansen zal ik weer in de eenheid met Hem of de eenheid met mijn Zelf. Daarom is het allerbelangrijkste ons te oefenen in het eenzijn , het is ons ware thuis, de enige plek waar we oprecht gelukkig en veilig kunnen zijn. Niets buiten ons kan dit geluk schenken het zijn allemaal substituten en misleidingen. Laten we de weg gaan naar de Sion (onze innerlijke berg of plek) Daar zal ik Hem vinden,. Ik ben een met allen en alles, als ik Hem bereikt heb op de Berg zal alles en allen, Zijn hele volk als Zijn bruid Hem zien en gelukkig zijn. Maar het bittere en toch wonderlijke is dat wij altijd een geweest zijn, nooit is Hij van ons afgescheiden geweest, wij kunnen het ons niet meer herinneren. Iets heeft ons ingefluisterd dat wij afgescheiden zijn, een grote onwaarheid die tot dramatische gevolgen geleid heeft en toch niets meer dan illusies, waaruit wij moeten ontwaken. Wanneer we ons bewuster worden voelen wij toch Zijn aanwezigheid, het Leven Zelf! Een heel liefdevol en troostrijk vers van Jeremia!!

woensdag 23 mei 2012

Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet meer bij de werled hoor

Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor.

Joh 17

Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor.
Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen de duivel.
Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor.
Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.
Ik zend hen naar de wereld, zoals U mij naar de wereld hebt gezonden.
Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.'

Uw Woord;  Het “ware” van het OT heeft Jezus ons gebracht. Niet zo als de kerken haar ons geleerd hebben, daar zijn teveel onwaarheden in aangebracht.

Dat de wereld de mensen haat die Jezus woord naleven is heel begrijpelijk omdat deze vanuit het ego leven, de schaduw zijde van hun ware: “zijn” Deze wereld wordt beheerst door ego krachten, vreemde, chaotische en vernietigende krachten.

Verlossing wil dan ook zeggen, overgave van het ego. De ware boodschap is dat we moeten begrijpen dat niemand voor zichzelf leeft. Wat ook de betekenis is van Jezus woorden; je leven geven voor je broeders, en de mensen die Jezus woorden begrepen hebben en Hem volgen daarin, zijn niet meer van deze wereld. Daarom worden zij ‘anders en saai gevonden.’ Maar zij weten niet hoe fijn het is de wereld met al haar geneugten niet meer nodig te hebben, dit is het ware genieten. Het is deze waarheid en boodschap waardoor de mens geheiligd wordt.

dinsdag 7 februari 2012

LEG JE LEVEN IN DE HAND VAN DE HEER

Psalm 37

De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid.
Leg je leven in de handen van de Heer,
vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen:
het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.
De

Heel klein en groot word ik hier van. Tranen van ontzag en dankbaarheid voor Zijn Woord van troost en verlossing.
Hoe vaak, steeds weer probeer ik het mijn ;even in Zijn handen te leggen en net zo vaak ebt het weer weg. Heer ik bid U laat deze waarheid bewust bij mij blijven.

maandag 6 februari 2012

DE ARK IN DE VELDEN VAN EFRETA

Psalm 132, 6-10
Groot is de majesteit van de Heer !
In Efrata hoorden wij van de ark,
wij vonden hem in de velden van Jaär.
Laten wij zijn woning binnengaan,
ons neerbuigen aan zijn voeten.
Trek op, Heer, naar uw rustplaats,
U en uw machtige ark.
Laten uw priesters zich kleden in gerechtigheid,
uw getrouwen juichen van vreugde.
Wijs omwille van David, uw dienaar,
het verzoek van uw gezalfde niet af.

De Namen in de bijbel hebben allemaal hun betekenis in het Hebreeuws van de Bijbel en is daarom een boodschap van God.
De betekenis van deze namen weet ik jammer genoeg niet allemaa. De Ark, heeft in het Hebreeuws van de Bijbel de betekenis van: "Woord".
De Ark en het Woord zijn beiden onze bescherming en woonplaats.
De Ark of het Woord is onze schat in het hart.
Wanneer de Ark in het veld gevonden wordt is het Woord (God) uit hun (ons) midden. Leven we idee vreemde oorden of vanuit het ego.
Mooi is ook zoals in de Bijbel dan gesproken wordt over: “de Ark Des Verbond”
Het verbonden zijn met onze Vader, daar waar God zichzelf, Zijn Zelf gegeven heeft aan Zijn Zoon
Optrekken naar het hart waar de Berg Sion zich bevindt, ons verheugen, omwille van de Zoon die wij in werkelijkheid zijn.

zondag 23 oktober 2011

ENKELE CITATEN OM TE OVERDENKEN

Als jij het accepteert, kan ik het vergeven.
Dit hoorde ik nadat ik verdrietig was na een steeds hardnekkig terugkerend gevoel. Acceptatie is een genezende kracht. Acceptatie heeft dezelfde betekenis en werking als vergeving, overgave of loslaten. Ik denk dat het ook te maken heeft met een identiteitscrisis, wat een tegenwerkende kracht van het ego is wanneer je, je bewust wordt wie je in werkelijkheid bent en waarvoor je uitverkoren bent. Gods Zoon, of de uitverkorene, een ieder van ons is deze uitverkorene. Vanuit acceptatie te leven, komt genezende kracht vrij. Gods Woord bevindt zich in ons hart het is er in geprint, gedrukt, (de blauwdruk of zegel waar de Bijbel over spreekt). Vandaar gaat het naar het brein of verstand, (hoofd waar het ego meestal op Gods plaats regeert) en wat daar gebeurt wil je niet weten. Het Woord wordt omgekeerd of verdraaid, naar eigenbelangen, om te overleven zoals een dier leeft. Daarom is het zo belangrijk te leven vanuit het hart.
Gods Woord zegt dat we moeten omkeren. Probeer dit te begrijpen vanuit de geest. Omkeren: niet vanuit de uiterlijke wereld, maar vanuit het innerlijke, het hart te leven is de betekenis.
In werkelijkheid zijn wij geest, bewustzijn, een gedachtebeeld van God, (geen lichaam) God gaf de mens een merkteken (symbool) mee. Het Woord geeft ons de beelden, wij denken met beelden. Door ons hier op te focussen is het beeld verdichte energie (vlees) geworden. Vlees heeft in het Hebreeuws een bredere betekenis: lichaam, boodschap. Wij zijn deze beelden gaan waarderen of vereren, (voor werkelijkheid gaan aanzien) en dat zijn de beelden die God verfoeit.

Jes. 42-6
In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen.
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen
en maak je tot een licht voor alle volken, om blinden de ogen te openen,
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,
wie in het duister zitten uit de gevangenis. Ik ben de HEER, dat is mijn naam.
Ik deel mijn majesteit niet met een ander,
noch de lof die mij toekomt met een beeld.

Hiervan bewust te worden kan verwardheid of een identiteitscrisis veroorzaken, wat weer depressief maakt. Door steeds opnieuw het voor jezelf te bevestigen wie je bent, wordt het ego overwonnen en gaat de crisis over.
Jes. 42 Vind ik persoonlijk een van de mooiste en inspirerende vers. Hier hebben we weer een citaat over het beeld wat voor de meeste een groot struikelblok of een misleidende niet begrepen tekst is. We moeten echt dieper gaan of alleen met het hart lezen. Deze hele wereld is als een zelfgemaakt beeld ontstaan, doordat wij van het Woord, de merktekens of boodschappen die God ons gaf, echt lijkende beelden gemaakt hebben. Gedachten is werkelijk ‘fysieke’ energie. Gedachtebeelden, het is wetenschappelijk bewezen dat vormen of ‘materie’ op elkaar geperste energie is, gedachte-energie. Het kleinste deeltje ‘materie‘ of ’vorm’ neutron is als een wolkje. Het is mooi om hierbij aan de wolk te denken die Mozes vooruit gaat. Denk eraan dat de verhalen als boodschappen (merktekens) zijn, of metaforen. Het Woord is waarheid, het verhaal is de mantel of het kleed van God. Denken doen wij met beelden, het Zijn niet Gods gedachten maar gedachten die het ego maakt. Door te focussen op een beeld, ontstaat er samen geperste energie, wat gaat hechten aan gedachten. Informatie volgt de gedachten. Wij zijn een energieveld wat alle Kennis, informatie (eenheid) van God bevat, wij zijn als God. Het moet nu toch heel duidelijk zijn dat God niet de beelden bedoeld zoals de kerken ons geleerd hebben. Religies zij uitvindingen van het ego.
Wij zijn als dienaar van God. In dienst van God voor het verbond met de mensen. Wat zeggen wil dat wij de mensen weer moeten verbinden met God. Hun van blindheid dienen te genezen, wat betekent dat wij Gods wereld niet zien, doordat wij deze wereld als beelden of beeld voor zijn aangezicht geplaatst hebben. Door vergeving wordt de mens genezen van al zijn kwalen en uit de ballingschap van deze wereld(dodenrijk) verlost, wat de werkelijke betekenis is van : “verlossing”
Vergeven wat wij denken te zien, wij zien wat er niet is, daarom spreekt God van blindheid.

Jes. 43-8
Laat dit volk naar voren treden,
een blind volk, ook al heeft het ogen,
doof, ook al heeft het oren.

Jes. 11-11
Op die dag heft de Heer opnieuw zijn hand op
om de overlevenden van zijn volk vrij te kopen

De overlevenden zijn zij die zichzelf gegeven of vergeten hebben, omdat God dit vraagt. Het zijn zij die blijven leven. Wat zeggen wil: zij zullen geen dood meer kennen, (smaken)zij zijn zich bewust van het eeuwige leven, wat wij allemaal hebben. Maar zij die dit niet bewust zijn blijven in de droom of illusie van de dood. De ’overlevenden’ zijn zij die de wereld of de gehechtheid aan de wereld overwonnen hebben.


es. 52-2
Klop het stof van je af en sta op,
Jeruzalem, neem plaats op de troon.
De ketenen om je hals zijn losgemaakt,
gevangen vrouwe Sion.

Wij allen zijn vrij, we zijn verlost, alleen moeten we nog van de illusie, de onwetendheid bevrijd worden dat deze wereld (schepping) niet de werkelijkheid is en zonodig van moeten genieten. Door er van te genieten houden wij een illusie in stand. Van de wereld genieten is voor het ego, je dient van je Zelf te genieten, niets in de wereld kan de mens gelukkig maken, het ego wordt eventjes gelukkig. Het is een niet verzadigende moordmachine, maar als wij het door hebben kunnen wij het ook in liefde accepteren.

Eli het betekent: “mijn God” Eerst moet Eli komen, eer de verlosser komt. Wie oren heeft die horen. ( een uitspraak die met het verstand geïnterpreteerd is)

Eerst komen, voorop gaan. Wie gaat er bij de mens bijna altijd voorop, onwetend het ego. Zolang God niet voorop gaat kan de verlosser zijn taak niet volbrengen.

Mt. 27-46
Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?


Jer. 3-23
Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.DE GEEST VAN DE HEER RUST OP MIJ

Jes. 61-1
De geest van de Heer God rust op mij,
want de heer heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen,
om gebroken harten te verbinden,
om de gevangenen vrijlating te melden,

Wat een heerlijke wonderbaarlijke tekst, die aan een ieder van ons geschreven en gegeven is.
Jezus genas geen lichamen, maar de denkgeest van de mens, de oorzaak. Veel mensen hebben moeite met het woordje ego, dat komt omdat het hebzucht of eigenbelang suggereert. Dat is in waarheid ook zo. Het woordje ego is een Grieks woordje voor een afgescheiden deeltje. Dat is in dit geval het stukje van de denkgeest wat denkt een afgescheiden lichaam te zijn.
Een mens kan nooit afgescheiden zijn van God, want God heeft Zich Zelf gegeven. Het Zelf in ons is de verbondenheid met God, Hij heeft Zich Zelf met ons, Zijn Zoon verbonden. Wat God verbonden heeft kan de mens niet scheiden. Dat is de ware betekenis van: ” wat God verbonden heeft kan de mens niet scheiden". Het heeft niets te maken met wetten en regeltjes van deze wereld. De meeste ‘verbintenissen’ in deze wereld worden door de mens gesloten, niet door God. Gods enige verbond is dat Hij Zich Zelf gaf in zijn Zoon, die wij allen tezamen als Zijn volk zijn. Het ego wat overwonnen moet worden in deze wereld is in de Bijbel Gods ‘vijand’ of de duivel.

1Pe. 5 -8
Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.

Gods aarde is vervuld van Zijn Glorie, we zien het niet, door de beelden die we voor Zijn Aangezicht geplaatst hebben, of de duisternis als lichaam waardoor het niet begrepen is. Wij allen zijn als Gods Zoon, gezalfd als koning van Gods koninkrijk, maar we zijn het vergeten, we hebben het verruild, zegt Paulus.

Rom. 1- 23
De majesteit van de onvergankelijke God hebben zij verruild voor de afbeelding van de gestalte van een vergankelijk mens, en van vogels en van viervoetig en kruipend gedierte,

Jak.4-4
Trouwelozen weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent?

Vriendschap met de wereld. God noemt het ook overspel of ontucht, of twee heren dienen. Het klinkt heel onlogisch, dat wij de wereld niet mogen liefhebben. Maar dat komt dat wij de wereld lief hebben met het ego of uit eigenbelang (onwetendheid), om te overleven. Het lief hebben dat God bedoeld is onvoorwaardelijk lief hebben. We hebben nog altijd de beelden of het uiterlijk lief, en dat is kenmerkend voor het ego. We hebben lief met voorkeuren. Zoals wij lief hebben is dus niet de liefde die God bedoeld. Men denkt te licht en te makkelijk over het aan God toegewijd zijn, of denken Hem lief te hebben. Hem toegewijd zijn kun je vergelijken met mensen die een top prestatie willen bereiken. Zij zijn enkel bezig met dat ene wat ze willen bereiken, dat is toegewijd zijn aan dat ène, anders dient men twee heren en is wat er bereikt wil worden gedoemd te mislukken. Als je voor God gaat, èèn met Hem wilt worden, of thuis wilt komen, zullen wij het wereldse genieten moeten verzaken, zoals een topsporter of eender wat men wil bereiken, het heet niet voor niets eenzijn zijn met God. Wij dienen God ons leven te laten leiden, of de stroom van het Leven in dankbaarheid te aanvaarden. Men zegt wel eens ”ik heb Hem altijd bij mij”. Iedereen heeft Hem altijd bij zich, maar beleven wij Zijn aanwezigheid, zijn wij èèn met Hem. Dat kan niet als wij gericht zijn op de wereld. Vaak wordt gedacht, ja maar dan moet ik in een hutje op de hei gaan leven. God beleven, alleen met Hem te zijn, kan gewoon in het dagelijkse leven. Onze aandacht moet alleen bij Hem zijn in plaats van in de wereld. Je kunt met van alles en nog wat bezig zijn, en toch aan God denken of Hem voele, ervaren. Het wordt een hartbewustzijn genoemd. Het vraagt geweldig veel oefening en discipline dat kan ik je verzekeren, het is zowat het moeilijkste van onze opdracht hier op aarde.

Het ego wil werelds plezier en overal de beste in zijn. Bidden wij niet vaak om beter te worden? Beter als wat en als wie?
Maar we bedoelen in ons gebed natuurlijk genezing. Ons bewustzijn (God) kent alleen de waarheid van het woord en er zal dan ook geen genezing plaats vinden.

Paulus Fili. 4-6
Broeders en zusters,
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Genieten heeft een andere betekenis bij God als die wij eraan gegeven hebben. Genieten doen wij van het onderhouden van Zijn geboden. Ook weer niet zoals de geboden of Gods wetten ons geleerd zijn. Alleen de tien geboden zijn van God. Mozes had richtlijnen voor het leven in een kamp en om er orde te handhavan. Deze richtlijnen zijn alleen in de woestijn van het leven misschien nodig.

Kol. 30 5
Maak de aardse praktijken dood: ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij.

Alles wat vanuit het ego geleefd wordt valt onder afgoderij, het is waarlijk alleen beelden (het uiterlijk) kennen of ’liefhebben’ Het innerlijk, Gods Zoon wordt niet gekend of gezien. Het is de blindheid die Jezus genas.

We weten niet meer waarvoor we hier zijn, de meeste van ons denken dat het allerbelangrijkste is te overleven. Het is onwetendheid en vergetelheid.
Degenen de het zich beginnen te herinneren wie ze in werkelijkheid zijn, geven zich over aan Gods wil. Zij gaan, om aan verslagen harten hoop te bieden,om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding.

Ook dit vers geeft te kennen wat God werkelijk van ons wil, Hij noemt het, het ware vasten.
Jes. 8-6
Is dit niet het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?

Het woordje: “misdadige” vind ik hier heel bijzonder, het geeft duidelijkheid wat betreft de waarheid van het woord. Misdadig is dus een daad die niet rechtvaardig is, een daad die mis ging, die zijn doel miste. De ketenen waaraan (ook wij) onterecht zijn vast gemaakt moeten worden los gemaakt. De Zoon het Zelf in ons zal deze taak waar voor hij is uitverkoren, moeten vervullen. Zo dienen wij het Woord te verstaan, dan zijn onze oren geopend. Zo genas Jezus hen die doof waren.

Wij allen zijn gezalfd door God om dit goede nieuws te brengen. Het is het genezen wat Jezus deed. Hij genas geen lichamen maar hun geest. Hij bracht die blijde boodschap van vrijlating, genezing voor ieder die genezen wilde worden door Hem te geloven. Hem geloven is vergeven, je eigen gedachtes loslaten, vergeven die je dacht dat je was, aanvaarden dat je Gods Zoon bent, dat is een genezen en vergeven denkgeest.
Hij genas blinden, doven lammen, bezetenen, melaatsen. En maakte ‘doden’ Levend.
Dat wij in een illusie leven van: van God gescheiden te zijn is heel raar en onlogisch. God is het Leven dat door ons heen stroomt, Hij is het Zelf in ons waarmee Hij met ons verbonden is. Hiervan ons bewust te worden is de grootste angst van het ego, en zijn grootste bedreiging.
Wij kunnen niet van God gescheiden zijn, het is onmogelijk, wat God verbonden heeft kan de mens niet scheiden. Niemand kan van God gescheiden zijn, al zouden wij (ego) dit in sommige gevallen heel graag willen zien.
Genezing van het lichaam mag nooit de prioriteit hebben. God heeft geen lichamen geschapen alleen de mens. In het Hebreeuws van de Bijbel betekent: mens : “wezen|”. God schiep een wezen, Zijn volmaakte Zoon. God kent geen aanziens des persoons, alleen het hart. Dit geeft aan dat God geen lichaam ziet. Het aanziens is het lichaam dat wij als beeld voor Zijn gelaat hebben geplaatst. Het zijn de beelden die wij niet mogen aanbidden.

1 Sam. 16-7
Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de heer kijkt naar het ‘hart’

Wanneer Jezus de mens geneest, of hersteld is dit voor altijd. Het kan nooit terug komen, omdat Jezus de oorzaak geneest, de denkgeest. Er zijn mensen die denken als je iets voelt dat zich met de ziekte associeert, het geloof en vertrouwen in Hem is weggeëbd en daardoor de ziekte weer terug komt. Als Jezus de oorzaak genezen heeft kan het niet meer terug komen. Wanneer het ego geneest, zal de ziekte terug keren omdat het de oorzaak niet kan genezen.

Jezus genas geen lichamen maar hun denkgeest.

De doden liet hij weer leven vanuit de Bron.
De blinden gaf hij inzicht, het ware zien.
De doven liet hij weer Gods Stem horen.
De lammen bracht hij in beweging zodat deze de weg naar God weer ging lopen.
De melaatsen gaf hij het aangezicht van hun heerlijkheid weer terug.
De bezetenen genas hij van het onreine denken (ego)

Zo zie je dat het Woord een andere betekenis heeft, dan wij gewend zijn te denken.
God zegt toch ook: "Jullie denken is niet mijn denken"

Bij het genezen van bezetenheid is het niet toevallig dat er varkens in het verhaal aan te pas komen. Het geeft symbolisch te kennen dat een mens die bezeten is van het ego, onrein is en deze onreinheid bij het varken hoort als zijnde een onrein beest. De meeste mensen denken dat het te maken heeft met een uiterlijk vies beest, maar het is een lief en intelligent dier. Het heeft te maken dat het vlees van het dier dat het bloed van de mens verzuurd, vergiftigd en dus onrein maakt, met als gevolg de mens ziek wordt. Ook de geest wordt hierdoor onrein, want in de ware betekenisvan het Woord heeft het te maken met de dierlijke eigenschappen (ego) in de mens. Het is zo goed als zeker dat Jezus geen dieren at, want Paulus volgde Jezus in alles. In zijn brieven geeft hij te kennen geen vlees te eten. Er is heel veel in de Bijbel verdraaid, weggelaten en bij geschreven naar gelang de belangen van de gevestigde ordes. Er is een groot misverstand bij de mens omtrent de waarheid van het Woord. Het Woord is waarheid maar niet altijd wat geschreven wordt. Dit vraagt om wat dieper inzicht van het Woord. Wil men de Bijbel in waarheid verstaan dan zouden de mensen de moeite dienen te nemen, de betekenis van het Bijbels Hebreeuwse Woord te leren kennen. Zoals wij de Bijbel lezen zijn de woorden bijna allemaal naar de maatstaven van het wereldse denken geïnterpreteerd. Men heeft er nooit aangedacht dat het wereldse denken niet de taal van God is.Uw Woord is het, Heer, dat alles geneest

maandag 12 september 2011

DE AFBRAAK VAN DE TEMPEL

De afbraak van de tempel

Joh. 2-13

Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem en zag daar hoe men in de tempel runderen, schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen. Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij. De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver.

Het moet een vreeslijk aanblik geweest zijn daar op het tempelplein. Enkel handel om onschuldige dieren te verkopen die een vreselijk wreed lot te wachten stond. Het offeren voor een onzinnig, leugenachtig, verraderlijk idee. Het idee dat deze arme dieren de zonden en schuldenlasten van de mens zouden weg nemen.
Jezus heeft het vaak over valse profeten. De priesters die deze rituelen volbrengen en de menigte die hier aan mee werkte, zijn de valse profeten. Jezus kon deze vreselijke, onrechtvaardige, wrede gebeurtenissen op het plein voor Gods huis niet verdragen. Jezus vraagt ons hem te volgen. Ik zou hier geen seconde over twijfelen Hem hierin te volgen. Wat zou ik meesmijten !!!!. Het was niet vreemd dat het gezag en de menigte Jezus gingen haten. Het was hun handel, hun economie. Het is nu heden ten dage nog altijd zo gesteld. Hoe kan een rechtvaardige wereld tot stand komen door deze onrechtvaardige en onbarmhartige daden. Barmhartigheid en rechtvaardigheid zijn de twee peilers waaruit Gods wereld bestaat. De mensen zijn nog altijd hetzelfde als de priesters en menigte, waar Jezus zich tegen keerde op het tempelplein. De rechtvaardige trekt nog steeds aan het kortste eindje. De wereld die wij waarnemen wordt geleefd vanuit een collectief lager bewustzijn, de wereld van het ego. Onze wereld is nog dezelfde wereld als in de tijd van Jezus. Mensen die vanuit dit lager bewustzijn of ego leven doen mee aan deze onrechtvaardigheid en onbarmhartigheid. De valse profeten zijn dicht onder ons. Jezus die rein at en leefde vanuit barmhartigheid en rechtvaardigheid, niet alleen voor de mens maar ook voor het dier, die het O.T. kende zoals God het bedoeld heeft kon niet anders dan zo handelen. Het was zijn aard. Velen zullen met andere motieven komen aandragen, maar pas op, het zijn motieven van het ego hun eigenbelangen. Hieraan kun je de valse profeten kennen. Het zijn de vruchten van deze eigenbelangen die de tempel hebben afgebroken. Nog altijd is het Woord niet begrepen. En ze zullen met vele excuses komen om zich te rechtvaardigen. Maar Jezus zal tegen hen zeggen, wanneer zij profeteren in Zijn Naam en Hem niet volgen: ”Ik heb u niet gekend".

vrijdag 2 september 2011

DENK AAN HEM OP AL JE WEGEN

Spreuken 3-5

Vertrouw op de heer met heel je hart.
en vertrouw niet op je eigen inzicht.
Denk aan Hem op al je wegen
en Hij zal je paden effenen.

Veel is er geschreven hoe belangrijk het is vanuit het hart te leven, en in vele bewoordingen. Een ervan heb ik onthouden omdat ik die heel mooi vond omschreven:

"Een hart gedragen bewustzijn"

We lezen enorm veel over vanuit het hart leven en denken. Het is mogelijk om aan God te denken bij al je werkzaamheden. Het denken aan Hem op al je wegen is het voelen en ervaren van je hart op al je wegen, je werkzaamheden en daden. God is in ons midden, in ons hart. Wanneer wij oefenen om ons hart te voelen, ervaren, ons ervan bewust te zijn en van daaruit onze weg te vervolgen, zal Hij onze paden effenen. Het is mogelijk, ik weet het maar het vraagt heel veel oefening en discipline. Toch is het dat waar het omgaat, waar wij voor hier zijn. We zijn op deze manier met de Bron of God verbonden, aangesloten vanwaar alles nu 'vanzelf' gaat. Het ego zal er alles aan doen de aandacht in de wereld te sturen. Je kunt alles doen en toch steeds van je hart je bewust zijn, het te ervaren. Dat is een hart gedragen bewustzijn, of èèn zijn met God. Je Zelf zijn. Ik weet dat dit het enige is wat mij te doen staat, het is ook de betekenis van vergeven. Vergeven dat ik alles onder controle wil houden en het beter weet dan God. Loslaten is vergeven.

"Vertouw op de Heer met heel je hart"
Het is dezelfde wijsheid, alleen het hart is belangrijk. Het denken, is van het ego dat moet worden overwonnen, God bestuurt alles wanneer wij met ons hart verbonden zijn.
We moeten omkeren in plaats van bekeren, omkeren vanuit binnen het hart in plaats van buiten of vanuit de wereld te leven. Het is de betekenis van zovele bewoordingen. Een ingetogen leven, of een innerlijk leven. As ik dit lees raak ik vol ontzag en wil ik niets liever als het vast houden. Op den duur is dit ook het enige wat ik verlang. Ik denk wel eens, als je alleen met God bezig wilt zijn is het eigenlijk een eenzaam bestaan, omdat de wereld je niet meer boeit. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Het moet alleen nog de juiste invulling krijgen, je hele levenshouding dient worden omgegooid.
Vanuit het hart leven, geneest en maakt onze botten sterk en het geeft de vreugde die God bedoeld. We denken dat we wijs zijn maar we vergeten ons hart te voelen, er ons van bewust te zijn. Maar oh wat worden wij misleid!!!! We zitten werkelijk geketend aan de boeien van de gehechtheid. Het lijkt onmogelijk, het zal zelfs belachelijk gevonden worden vermoed ik. Toch voel ik dat dit als iets heerlijks en vreugdevols en waardevols is om hier aan te werken. Ik denk dat dit de vreugde is die God bedoeld.

Psalm 16 11
U wijst mij de weg van het leven,
overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan mijn zijde.

Die lieflijke plek is het hart.
Dit moet de weg of pad zijn die de Bijbel of God bedoeld. Dit is de rechtvaardige weg. Het is ook de betekenis van het voortdurend bidden. Hoe belangrijk is dit van binnenuit leven! Weet nu eindelijk welke weg of pad God bedoeld, daadwerkelijk de weg van het hart. Steeds het hart ervaren bij al wat ik doe, vanuit een hart gedragen bewustzijn leven.
Daar kan geen ego bij komen, daar is eenheid, daar gaat alles vanzelf, vandaar hoeven wij zelf niets te doen, het is God die vanuit het hart ons vooruit gaat, Hij effent onze paden.


Sir. 30-16
Geen enkele blijdschap overtreft de vreugde van het hart.

Psalm 19-9
De bevelen van de HEER zijn eenduidig:
vreugde voor het hart.

Alleen het hart is belangrijk in de goede zin wel te verstaan.
Het is de betekenis van: "Denk aan Hem op al je wegen". Schitterend deze woorden van waarheid, het is de weg van de hemelse vreugde.

Ps 84-6
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.

Gelukkig degenen die leven vanuit een hart gedragen bewustzijn, want daar bevindt zich de weg naar God.(niet in het hoofd)


woensdag 31 augustus 2011

BRUILOFT TE KANA

Joh 2-8
Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze.

We lezen meestal niet het Woord, of de werkelijke betekenis van het Woord, maar het verhaal als waarheid.
Het gaat om het Woord, het Woord is een symbool wat een kracht inhoud. Het Woord is waarheid, en daar gaat het om.
Het ego heeft een fenomenale magische truc met het Woord, zoals wij het lezen uitgehaald. Het zorgt er voor dat wij het Woord anders begrijpen dan haar werkelijke, diepere betekenis. Het ego heeft het behoorlijk verdraaid. Kijk naar het woord misdaad, wordt dit woord niet begrepen als een grote zonde, of in ieder geval kun je als misdadiger niet naar de hemel. Zijn wij niet allen misdadigers? Wat is er zo misdadig aan het woord, misdaad? Het is gewoon een daad die mis ging, een vergissing die wij allen begaan. Hoe rampzalig is dit ons verkeerd geleerd. Het ego (duivel) is bang dat wij bewust worden of zoals de Bijbel het zegt, ontwaken. Bewust worden wie wij in werkelijkheid zijn, is ontwaken, of verlossing. God gaf zijn Zoon de volmacht van al zijn eigenschappen die Hij als als een zegel in zijn geestelijk hart(bewustzijn)drukt, zoals een koning in de Bijbel zijn zegel van zijn ring drukt als zijn volmacht. Gods zegel is Zijn Barmhartigheid, Liefde , Heerlijkheid en Glorie, als volmaakt Geluk. In ons hart (geestelijk Hart) of ons bewustzijn is deze zegel)code) opgeslagen als Het Woord of Zijn Naam, Zijn Naam is het zegel van Gods Kennis, Zijn Bewustzijn, Zijn Almacht. God maakt met Zijn naam Zijn Aanwezigheid (in ons) kenbaar. Het gaat in de Bijbel dus om het Woord. Daarom is alles wat ons gegeven is, elk verhaal als een metafoor. Het is een gebeuren wat altijd aanwezig zal zijn in ons bestaan, het is niet alleen toen gebeurd. Het verhaal van de bruiloft in Kana is hier een mooi voorbeeld van.
De Bruiloft heeft in Gods wereld, de geestelijke wereld de betekenis van èènwording. De bruiloft is niet toevallig een gebeurtenis waar Jezus Zijn eerste wonder dus plaats vindt. Het geeft aan dat Jezus de èènwording met de Vader had bereikt, Zijn totale overgave. Waar Vader en Zoon èèn zijn is alles mogelijk. De wijn die voor het Levende water symbool staat als genade en barmhartigheid stroomt voor een ieder daar aanwezig, rijkelijk in volle overvloed. Opdat een ieder dronken en verzadigd kan worden van de hemelse vreugde. Eenwording, overgave is een zo grote vreugde dat het de betekenis heeft gekregen als een hemelse bruiloft, een vereniging met de enige Liefde die we in deze wereld zoeken maar nooit zullen vinden. Het is jammer, eigenlijk catastrofaal dat de meeste van ons aan een bruiloft denken zo als deze wereld haar kent. Het geeft als het ware de mens een vrijbrief zich behoorlijk te buiten mogen gaan aan de drank, want Jezus veranderde water in wijn en zal dus zelf heus wel hebben mee gedronken.
Het woord van God is niet voor deze fysieke wereld, maar het ego laat het ons wel met het verstand van deze wereld begrijpen. Jezus veranderde water in Levend water, genade dat overvloedig stroomde voor ieder die aanwezig was en dronken werd van het hemelse geluk. Zo zie je hoe het ego (duivel) ons het Woord uitlegt. Het ego is als de dood dat wij het Woord echt gaan begrijpen, als wij het gaan begrijpen gaat het Woord zich als vanzelf openbaren. Hierdoor worden wij ons bewust wie wij zijn, en raakt het ego dus zijn 'macht' kwijt. Deze volmacht van de Zoon wordt nu bijna helemaal gebruikt door het ego (duivel). Kijk naar deze wereld, het kan Gods wereld niet zijn, het is de wereld van het ego. Door deze genade zien wij dat het Gods wereld niet is maar een illusie wereld van het ego. Door deze genade kunnen wij nu door de ogen van Christus, de wereld van God aanschouwen die totaal onschuldig en volmaakt is. De bruiloft is zo een schitterende metafoor of betekenis, voor onze overgave aan onze ware Liefde, die wij ons nu weer herinneren. We waren vergeten wie wij echt lief hadden in plaats van de god (ego) van deze wereld. Daarom zegt God: "Gij zult mij alleen aanbiden (lief hebben)". Ook weer niet diep genoeg begrepen. De Kerk leert ons dan, dat wij alleen onze God vanuit onze eigen geloofsovertuiging mogen geloven. Het is voor iedereen onze Vader, onze minnaar, onze geliefde, onze Schepper, onze Heer. De Levende Geest die in ons allen aanwezig is.

Er staat veel geschreven over dat God dronkenschap niet goed keurt, dan zal Jezus die het O.T. kende en leefde toch niet gaan suggereren door een wonder dat een mens zo veel mag drinken tot dat hij goed dronken is. Het wonder en de boodschap was, dronken zijn van hemelse vreugde door èènheid met de Vader.

Sef. 12
Dan doorzoek ik Jeruzalem met lampen,
straf ik hen die zich aan wijn te buiten gaan

Sir.29
Te veel wijn leidt tot bitterheid, ruzie en confict.

Men zal gerust wijn mogen drinken, maar men weet dat alles wat teveel is schade aanricht.
Maar de betekenis van het water dat in wijn verandert bij de bruiloft waar Jezus aanwezig was, heeft toch de betekenis van het Levende water. Het Levende water (wijn) dat dronken maakt van vreugde. De vreugde van de genadestroom van èènheid.

In dezelfde context dienen we ook het verhaal van de broodvermenigvuldiging te lezen.

Mt. 14-17
Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ [18] Hij zei: ‘Breng ze mij.’ [19] En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. [20] Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol.

Mt 4
“De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”

Het brood als symbool voor Gods Woord, Genade en Liefde, dat zich in overvloed onder de mensen verspreid.
zaterdag 9 juli 2011

DAVID EN GOLIATH (DANIEL)

David en Goliath en Daniel

Normaal schrijf ik een droom niet hier neer, maar vond dit zo prachtig samen gaan met het verhaal van Goliath en David in de Bijbel. Mijn dromen wil ik altijd graag interpreteren aan de hand van de Bijbel, daarom wil ik het toch als een Bijbelspotje schrijven.

Hij riep David toe: ‘Ben ik soms een hond, dat je met een stok op me afkomt?’ En hij begon David bij zijn goden te vervloeken. ‘Kom maar eens hier’, riep hij hem toe, ‘dan zal ik je vlees te vreten geven aan de vogels in de lucht en de dieren op het veld.’
Maar David zei tegen de Filistijn: ‘Jij komt op mij af met zwaard, werpspies en sabel, maar ik kom op jou af met de Naam van de Heer van de machten, de God van Israëls gelederen, die jij getart hebt. Vandaag zal de heer jou aan mij overleveren; ik zal jou neerslaan, je hoofd van je romp scheiden en ik zal vandaag nog de lijken van de Filistijnen te vreten geven aan de vogels in de lucht en de dieren op het veld.

Mede door de droom kon ik dit verhaal als geschenkje dieper tot mij laten doordringen, ik ontdekte ik dat het enorm veel meer diepgang en kennis inhield, zoals alle verhalen in de Bijbel maar wij dringen meestal niet diep genoeg door tot de kern, de boodschap.

Droomde dat mijn huis werd verbouwd. Het was of werd een zeer groot huis, waarin ik telkens moest vragen: waar is de keuken ook weer en waar is de slaapkamer. Het was zo groot dat ik me moeilijk kon oriënteren.
Het was als een sprookje zo mooi als het werd. Elk uur bijwijze van zag ik het prachtigere worden. Van te voren zag ik voor in de tuin kleren liggen. Een paar laarzen, tas en een mobieltje. Ik dacht dat zal ik bewaren om terug te geven. Later dacht ik, dat zijn mijn oude kleren die ik heb afgelegd. Iemand had gedragen dure kleding neergelegd in mijn huis en wilde daar toch ook wel weer wat van hebben ik vond ze ’mooi‘, en trok iets van die kleren aan. Een van de gasten die aanwezig was zei tegen mij: “dat staat je lelijk, je lijkt wel een reus“. Ook nu weer dacht ik, toch nog weer in die oude gewoontes, (oude geloofsovertuigingen) blijven hangen. Maar dacht ook dat ik toch nog nieuwe kleren moest kopen voor het feestelijke gebeuren. Feestelijke gebeuren van de opening van het huis. (veel ruimer mooier huis) Het was een mooie bijzondere droom van een prachtig groot huis. Het is nog vers in mijn geheugen. Er waren ook veel mensen aanwezig, bekenden, allemaal gelijk gestemde. Het voelde verrukkelijk in dat mooie royale huis. Moest over de uitspraak dat ik op een reus leek toch wel nadenken.

Ja, Goliath wat een reus van een ego, oude gewoontes en geloofsovertuigingen. David door God uitverkoren en die Hem beloofde Zijn Huis (het Huis wat hier weer terug komt) voor Zijn Naam op aarde te vestigen, velde de reus Goliath met een slinger en steen tegen zijn voorhoofd. Waar bevindt zich de ratio of het ego van de mens? In het hoofd, het hoofd wat aan God is toegewijd wat aan God toebehoort, daar waar Gods plaats, Zijn troon is. En wie zetelt er? Het ego, de ratio, het verstand en in dit geval Goliath. Juist daar raakt David hem. Wee degene die het verhaal gelooft, zegt het Joodse Gedachtegoed. Het verhaal is de mantel van God. Daaronder zit de boodschap van God. Toch geen toeval deze metafoor van een slinger en een steen. Deze droom liet mij weten dat ik een reus van een egotistisch eigenschap moest loslaten. Nederigheid, omlaag uit het hoofd naar het hart moest ik gaan. Ik weet het zo goed, maar het wordt weer zo snel vergeten. Deze reus die zo sterk lijkt in het verhaal maar door een ‘simpele’ handeling van David wordt uitgeschakeld. Hoe mooi en wat een diepgang weer dit verhaal van Koning David.
Ik bad; “Koning David, sla ook bij mij Goliath neer met uw steen en slinger” Nu een paar dagen na de droom is zij mij geheel duidelijk, na al de gebeurtenissen die plaats hebben gevonden. Wat wil het verhaal ons eigenlijk overdragen? Geen zware bewapening en beveiliging om de vijand neer te slaan zoals Goliath, maar David kwam op hem af, alleen met de Naam van de Heer. Zou ik alleen met de Naam van de Heer deze reus kunnen neerslaan? Als ik daar op vertrouw, geloof en zeer doel gericht te werk ga natuurlijk wel, maar ja hoe groot is mijn geloof. Het is zoals Jezus zegt, alles is mogelijk als je gelooft. Je zou een berg kunnen verzetten zegt Jezus als je het gelooft. Dit bedoelde Hij letterlijk. Het geloof is een kracht niet van deze wereld maar van een hogere wereld. Door werkelijk te geloven kun je de structuur van de moleculen veranderen , zodat ze onzichtbaar worden en ergens anders weer als materie kunnen opgebouwd worden. Maar ja, het is niet mogelijk voor een mens te geloven (in zijn ratio) dat hij een berg kan verzetten, daarom geloven wij dat het niet kan. Het kan dus wel, er zijn wijze en heiligen geweest die zich onzichtbaar konden maken en op meerde plaatsen zich konden begeven, en op water lopen door het te geloven. Door te geloven dat de Naam van God ons vooruit gaat in de strijd en altijd zal overwinnen zal David of God, het ego de reus neer kunnen slaan, vernietigen, vergeven, verzoenen of overgave, allemaal dezelfde betekenis. Je lijkt wel een reus, Goh wat veel betekenend toch, met die oude kleren was ik weer helemaal in het ego, in die vreselijke oude gewoontes en geloofsovertuigingen van deze wereld. Terwijl ik juist bezig was me aan te passen aan het nieuwe bewustzijn en oude geloofsovertuigingen af te leggen. Het hogere bewustzijn een ander Goddelijk bewustzijn wat aan het komen is. De frequentie van de wereld, haar energie is al veel hoger aan het worden, daarom komt alles nu aan het licht, niets kan nog verborgen blijven. Wij allen zullen met nieuwe geloofsovertuigingen, het nieuwe denken mee moeten gaan, ook al is het vaak nog niet te bevatten, het is het kwantum denken, een denken van een hogere dimensie waar we weten dat alles èèn is, wij allen die Ene Zoon van God zijn. We niet meer oordelen dat er zondaars en misdadigers zijn, ze zijn er niet, er is niemand anders, wij nemen enkel ons zelf waar, we zien geen schuldige meer, we ervaren enkel volmaaktheid. Wanneer wij de wereld als volmaakt kunnen waarnemen zonder interpretatie en zonder oordeel, hebben wij een nieuwe geloofsovertuiging, het nieuwe denken of het denken met God. De nieuwe aarde is hier. Het einde der tijden is er werkelijk nu al, alleen nog niet begrepen in haar volle waarheid. Wie niet meekan in dit nieuwe denken, wat noodzakelijk en dus zeer essentieel is kan ook niet het andere, hogere bewustzijn binnen treden. Jezus zei ”het zullen er weinig zijn” het zijn er best wel veel maar ten opzichte van de gehele schepping misschien weinig. Zij zullen eeuwig branden zegt de Bijbel. Het klinkt heel beangstigd, maar het is alleen jammer, weer verkeerd begrepen. Het eeuwige heeft in het Hebreeuws de betekenis vanaf het begin tot aan het ontwaken van de mens. De ziel die niet mee kan met het weten dat wij als God zijn, alles een illusie is, wij eigen opgebouwde gedachten beelden(in het brein) zien, zal dus vanaf het begin een tijdcyclus weer moeten gaan louteren door Gods Liefdes vuur, wat men eeuwig vuur en branden noemt, het is enkel liefdes vuur wat uit beproevingen of als een leerschool werkt. Zij die met het nieuwe prachtige denken mee kunnen gaan, zullen ongemerkt het nieuwe bewustzijn binnengaan. Het zal ook onvoorwaardelijke liefde vereisen tussen mens en dier, zo niet is verlossing niet mogelijk. Kijk wat een droom kan openbaren, schitterend. David die de reus Goliath door een steen en een slinger en met de Naam van de Heer de gehele macht van het ego kan neerslaan, die ons zelfs tot een nieuw denken en ander een bewustzijn kan brengen.
Juist in deze tijd van overgang komt deze inspiratie of aanwijzing aan het licht.
Verlichting of verlossing is voor mij als ik in staat ben, het zeker te weten en het normaal vind en het te kunnen aanvaarden dat er geen verdriet, geen leed en pijn is geen zondaars en schuldigen zijn alleen dat het mijn schuld gevoel is wat pijn doet, het idee dat ik alleen denkbeeldig afgescheiden ben van mijn Vader, de oorzaak van de pijn. De pijn die alleen in mijn gedachten is en naar buiten wordt geprojecteerd in bijpassende beelden. Het is niet mijn wijsheid, ik merk dat deze kennis steeds meer naar buiten komt in tal van oude, nieuwe, heilige geschriften en boeken, het lijkt wel een explosie van kennis die doorbreekt. Altijd heb ik het geweten maar nu wordt het zelfs door de wetenschap; de kwantum fysica bewezen, dat beelden achter in ons hoofd opgebouwd worden aan de hand van signalen die het opvangt. Het is moeilijk uit het oude denken te stappen, dat er niemand buiten mij(God) is. Dat ik alleen een beeld van mijn schaduwkant ervaar en denk te zien als werkelijkheid. Er geen lijden buiten mij is. Ik geloof dat het werkelijk alleen maar gedachten beelden zijn, illusies. Als dit voor mij normaal is en ik bereid ben dit te aanvaarden ben ik verlicht of verlost. Daar is training voor nodig en een heel groot geloof en vertrouwen in God, of het vertrouwen op Zijn Naam. Ik weet dat het waarheid is, ik geloof dat het de waarheid is, maar nu nog om het zo werkelijk te ervaren en er naar kunnen leven, dat is de nieuwe aarde, het nieuwe bewustzijn, het is noodzakelijk zo te denken, het is het denken met God. God oordeelt niet, ziet geen zondaars, geen lichamen God ziet alleen het hart van de mens, (het wezen-wezenlijke) Dat wij allen als afgescheiden wezens van elkaar en van God zijn, hoort bij de oude geloofsovertuiging, het ego denken. Het denken van Goliath, dat je groot sterk en een grote wapenuitrusting en bescherming , (uiterlijk vertoon) alles uiterlijk nodig hebt in plaats van alleen het vertrouwen in God.

16-7 1-Sam
Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart.’

Terwijl wij uit het oude huis aan het stappen zijn het nieuwe bewustzijn in, worden wij op al vele manieren door Gods Hand geholpen. Door inzicht en inspiratie vanuit de Bijbel kunnen wij de mens als zegen het Koninkrijk Gods aanreiken in de vorm van een Gouden Bal. Wanneer wij de bouw van een Huis voor Gods Naam door Salomo op ons binnenste betrekken, dat dit Huis ons geestelijk hart is, waar Gods Naam werkelijk woont, zouden wij dit als een zegen onze broeder kunnen schenken. Daar het Koninkrijk het Huis van God met een Kosmische Gouden uitbreidende bal te vergelijken is. We zouden God kunnen vragen Zijn Koninkrijk op deze manier in de harten van onze broeders te verankeren. Dit is zo omdat het te vergelijken is met de belofte dat David een Huis (dynastie) voor Gods Naam zou laten bouwen. Het Huis dat later door Salomo tot in het kleinste detail van en met goud gemaakt en vervuld moest worden is Gods Koninkrijk op aarde. Dit Kosmische Gouden Goddelijk Huis is als een ronde uitbreidende vorm. Het is ook het zegel(blauwdruk), Woord of Matrix wat ieder mens (wezen) mee krijgt. Al eerder heb ik hier iets over geschreven maar nu vind ik het helemaal schitterend en kan deze kennis niet meer verborgen blijven. Alles in Gods Huis is van Goddelijk Goud, en goud heeft de kwaliteiten en eigenschappen van: Eeuwigheid, Onveranderlijkheid, Eenheid Zuiver Bewustzijn, dat zijn de eigenschappen van God die op symbolische wijze worden overgedragen in een ronde gouden vorm als Zijn Koninkrijk. Laat eens een straal zonlicht op goud vallen, de glans is niet van deze wereld.
Wij kunnen ons niet voorstellen hoe het zal zijn als op het Goddelijk Goud, Gods Licht zal stralen, het is Zijn Aangezicht. Dit Gouden Goddelijke uitbreidende, ronde Koninkrijk kunnen wij onze broeders schenken. Zo is het niet moeilijk meer de wereld te verlossen. Dat kunnen wij door samen met de Heilige Geest vergeving te schenken door middel van en met met deze Gouden Bal. (Koninkrijk)
Wanneer wij iemand een geschenk aanbieden in de vorm van een Gouden Goddelijke Bal van Vuur en Liefde bieden wij in waarheid Gods Koninkrijk aan, en vragen Hem dit te verankeren in het hart van onze medemens, en dus ook onszelf. God vraagt toch dat wij Zijn volk naar Huis brengen, zoals Hij het Mozes vroeg, ook wij zijn als Mozes. Wij zijn immers als verdwaalde schapen zonder Herder die de weg totaal zijn kwijt geraakt wat betreft de eenheid, het samen zijn, het thuis zijn bij God.
Althans dat is nu juist de illusie, wij zijn nooit bij God weggeweest. Van deze illusie moeten wij nu juist verlost worden, deze illusie is de 'zonde'
Wij kunnen onze broeders op deze manier zegenen door zo Gods Koninkrijk (ter herinnering) te schenken. Misschien met een gebedje erbij?

Geef mij jou zegen Heilige Zoon van God.
Ik wil jou met Christus ogen aanschouwen,
mijn totale schuldeloosheid in jou zien.
Ik vergeef jou alles wat ik jou heb toebedacht en leg het in Gods handen.
Moge God Zijn Koninkrijk als een Gouden Bal in jou hart verankeren.
Ik heb jou lief, Zoon van God, mijn verlosser.Ook het voedsel wat de aarde voortbrengt de vruchten, bomen planten, zaden, groenten, is van groot belang.
Zij spelen een grote rol bij het in gaan van een hogere dimensie of hoger bewustzijn. Het voedsel van de aarde heeft een zeer hoge frequentie die ons zal helpen èèn te worden met de Vader. Door het eten van vlees hecht de mens zich meer aan de wereld dan aan God.
Dit inzicht zal zeker komen door het beoefenen met het overdragen van Gods Koninkrijk, als een Gouden Bal aan onze medemens.
Het verhaal van Daniel laat geen aan twijfel bestaan over wat betreft de invloed van voedsel op onze geest. Maar ja in de wereld van de ratio met de gewoontes van het vreemde volk kan men met deze Kennis van God nauwelijks iets aanvangen, men kan deze wijsheid niet ontvangen, ik merk het ook aan mijn medemensen. Men zou dit eens moeten overdenken. Het is zoals Jezus het zegt; De wereld haat de mens die Hem volgt. Paulus volgde Jezus hierin, dat staat geschreven. Ik denk natuurlijk ook de andere apostelen, maar ja dat was niet zo handig voor de kerkvaders en leiders te vermelden dat Jezus rein voedsel at. Zij vermeldde liever dat Jezus zei; dat het niet belangrijk is wat in de mond gaat maar alleen wat uit de mondgaat. Een dommere leugen zou men niet hebben kunnen bedenken voor hun eigenbelangen. Jezus kende en leefde het O.T. zoals het bedoeld is door God. Hij leefde niet zoals de kerken ons uit de H. Schrift hebben geïnterpreteerd, maar ook daaruit kunnen wij onze lering weer trekken, door zelf te leren denken met God, in plaats wat ons de kerk uit de Bijbel heeft geleerd. Het Woord is waar maar niet wat de kerken er van gemaakt hebben, zij hebben het Woord nooit begrepen. Ik schrijf dit om mensen te laten ontwaken want de tijd is kort en ook korter aan het worden. Alles gaat sneller, de frequenties, de tijd, alles wat verborgen moest blijven ontkomt niet meer aan het licht. Het stukje van Daniel is van een zo essentieel belang in deze tijd dat de mens dit eens zeer serieus zou moeten bestuderen. Het is een 'vergeten' belangrijk verhaal, niet voor niets natuurlijk. Het verhaal vertelt hier alles over hoe men Kenni en Wijsheid van God kan ontvangen.

Dan 1
3 De koning bepaalde dat hun dagelijks menu moest bestaan uit de gerechten van de Koninklijke tafel en de wijn die hij zelf dronk

8 Maar Daniël nam zich voor om zich niet te verontreinigen aan de gerechten van de Koninklijke tafel en aan de wijn die de koning dronk.
Daarom vroeg hij de hofmaarschalk om voedsel waaraan hij zich niet verontreinigen zou. En God stemde de hofmaarschalk welwillend en goedgunstig ten aanzien van Daniël. De hofmaarschalk zei tegen Daniël: ‘Ik vrees dat mijn heer, de koning, die bepaald heeft wat jullie te eten en te drinken krijgen, zal vinden dat jullie er niet zo goed uitzien als de andere jongemannen van jullie leeftijd en dan zijn jullie er de oorzaak van dat de koning mij vanwege plichtsverzuim veroordeelt.’

Probeer uw dienaren uit en geef ons tien dagen lang alleen groenten te eten en water te drinken; vergelijk daarna ons uiterlijk met dat van de jongemannen die de gerechten van de Koninklijke tafel eten en handel dan met uw dienaren naar uw mening.’ De kamerdienaar stemde met dat voorstel in en tien dagen lang gaf hij hun bij wijze van proef het gevraagde voedsel. Toen de tien dagen voorbij waren, zagen zij er gezonder en welvarender uit dan al de andere jongemannen, die de gerechten van de Koninklijke tafel hadden gegeten

Aan deze vier jongemannen schonk God wetenschap en kennis van heel de literatuur en wijsheid;

Dit is voor mij een bewijs dat wat een mens eet wel degelijk met visie en wijsheid te maken heeft. Ik heb dit stuk van Daniel nooit of nauwelijks in de kerk horen preken en uitleg over horen geven.

Het inzicht of openbaring dat het lijden van de Mensenzoon nu ook naar waarheid verstaan wordt heeft ook met deze tijd te maken. Alles gaat in een snel tempo. Wij allen zijn Gods Ene Zoon. Wanneer ik een ander beschuldig leg ik hem mijn tekortkoming (zonde) op zijn schouders en lijdt hij dus door mijn schuld. Ik reken hem mijn zwakheden (zonden) aan en veroordeel hem daardoor onschuldig. Hij zal daardoor onschuldig lijden en sterven voor mij. Dit vraagt wel enig inzicht wat betreft deze visie, (nieuwe denken, het denken met God, in waarheid dus). Tevens als ik hem vergeven wat ik hem toebedacht heb, verlos ik hem en krijgt hij de volmacht mij te verlossen van mijn ego eigenschappen. Ontvangen en geven zijn èèn. Ook dit hoort bij het denken van het nieuwe bewustzijn. Onze broeders zijn onze verlossers omdat wij èèn geest zijn is het, het Zelf in ons wat ons geneest en verlost. We kunnen er niet meer omheen willen we meegaan met die heerlijke vreugdevolle overgang. Wat de Bijbel noemt : “Het einde der tijden” Weer zo fantastisch verkeerd begrepen. Het komt nu ook aan het licht hoe misleidend en omgekeerd het Woord tot ons is gekomen.

Wat een droom niet allemaalaan het licht kan brengen!
Het Huis dat Salomo, (het voornemen van David) bouwde voor Gods Naam heeft voor mijn gevoel te maken met het Huis van mijn droom en een zegen is voor al onze medemensen.DAVID

woensdag 1 juni 2011

WIE ZIJN LEVEN WIL VERLIEZEN OMWILLE VAN MIJ, ZAL HET BEHOUDEN

Luc 23 9 Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schade toebrengt?


Joh. 12 25 Wie zijn leven lief heeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.

Mt. 9 24 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schade toebrengt?

Je leven verliezen of jezelf verloochenen omwille van zijn heilige naam. Wie heeft dit echt in de diepste zin van haar betekenis en naar waarheid begrepen? Hier staat werkelijk het enige waar wij voor moeten leven, ons leven verliezen.
Wanneer ik een oordeel heb over mijn naaste is dit tevens een beschuldiging. Ik beschuldig hem van mijn grieven, tekortkomingen of ‘zonde’. Hij is onschuldig ik zie alleen de innerlijke wereld van mijn zelf, dat wat heimelijk verborgen moet blijven. Vergeven is jezelf verliezen. Vergeven dat de ander niet gedaan heeft waarvan jij denkt dat hij schuldig zou zijn, hij is ten alle tijden onschuldig. Dit kunnen wij moeilijk begrijpen of geloven. Het staat ook geschreven: de duisternis heeft het niet begrepen. De duisternis is het vlees, het lichaam, met haar wereldse denken. Zolang ik mijn broeder niet vergeef draagt hij mijn ‘zonden’ of grieven. Oordelen is iemand beschuldigen van jouw duistere kanten daarom zijn al Gods zonen als èèn volk mijn verlosser, het oordeel wat ik op hem gelegd heb moet vergeven worden.

Lucas 18 Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: ‘Kijk, we gaan op naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven over de Mensenzoon zal in vervulling gaan.

Zoals ons geleerd is over de Mensenzoon, is door onbegrip nooit in waarheid begrepen. Dat de Mensenzoon zal lijden zie je als je naar de wereld kijkt. Maar ook de verlossing zal in vervulling gaan, door jezelf te verliezen, of steeds maar vergeven, alsmaar vergeven dat het niet is wat het lijkt te zijn. We zijn allen Gods zonen en geen zelf gemaakte beelden die wij projecteren voor Gods Aangezicht. Door de profeten spreekt God hier over.
Jezus is voor ons hier nog het duidelijkste in. Maar er wordt te licht overheen gelezen. De diepte of de bron van Zijn woorden worden niet bereikt. Er wordt niet diep genoeg of helemaal niet gegraven voor het Levende water. Dit is de betekenis van het putten graven door de Aartsvaders totdat zij het levende water bereikt hadden, Gods Woord. Om rijk te worden moet je veel water kunnen putten om je land vruchtbaar te maken, het land is symbool voor onze geest. Jezus heeft vele woorden gesproken om verder en dieper in te gaan graven. Deze hier zoals al zijn woorden zijn toch schitterend?

Joh 6 22 Ik verzeker u: u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft Hem die volmacht gegeven.

Het brood wat de mensen gegeten hadden waren zijn woorden, eten wat werkelijk verzadigd.
Jezus verzekerde hen dat het dit brood was waar ze in werkelijkheid naar verlangde, niet naar zijn tekenen. Daarom zegt Hij dat wij ons niet druk moeten over het wereldse voedsel, maar over Zijn voedsel het niet vergaat. Zijn wij daar niet teveel mee bezig? We kunnen ons zo’n moeite verschaffen om ons eten steeds maar lekkerder te maken, ongezond en duur, waardoor de essentie van het voedsel vergeten en wordt en verloren gaat. Als we leren ons zelf te verliezen zal al het overbodige wat het ego zo nodig vindt minder belangrijk voor onsworden.

Het is vooral met name de laatste tijd alsof de wereld onder mijn voeten dreigt weg te zakken en het vermeende houvast van de wereld aan het verdwijnen is. Ik voel dat ik steeds minder met deze wereld verbonden ben. Deze wereld is een wereld van het ego, of op zijn Bijbels uitgesproken het land van de vreemden, wie hun gewoontes van God wij niet mochten overnemen maar toch gedaan hebben. Want iedereen leeft vanuit het ego, wie denkt er met God? Wij denken allemaal zelf (ego-verstand) eerst dacht ik het is niet goed je niet verbonden te voelen met de wereld, het is echter waar wij juist naar moeten streven om meer met Gods wereld verbonden te worden. Dat bedoeld Jezus dan ook als Hij zegt dat wij ons leven moeten verliezen om het te behouden. In het begin 'lijkt' het heel eenzaam. Juist door je zelf of je leven te willen verliezen en je God wilt vinden moet je heel diep graven. Het land heeft de betekenis van ons bewustzijn. Het is goed je alleen te voelen, het alleen zijn zonder ego. Door je leven te verliezen zie je jou broeder als je Zelf, het zijn
je eigen grieven die je waarneemt.

Joh 13 20 Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie iemand opneemt die Ik gezonden heb, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.’

Elke ontmoeting is een heilige ontmoeting. Geen enkele ontmoeting is toevallig, een ieder is door Hem gestuurd. Als wij hem opnemen in ons hart door zijn boodschap te verstaan, hebben wij de Vader en de Zoon opgenomen. Het is èènwording, verzoening, vergeving.

Veel mensen hebben het hier moeilijk mee, zij zitten nog te vast gebonden aan de ketenen van het gehecht zijn. Zij denken dat zij zoiets nooit zouden doen. Alles zit in de mens het 'goed' maar ook het 'kwaad[', het is onze schaduw zijde, als jou het lot treft van de ander ben jij ook in staat het zelfde te doen. De hoogmoed van het ego zal dit nooit toe geven. Kwaad is niet het kwaad in de betekenis die wij er aan gegeven hebben, want alles wordt geleid door God dat kunnen we lezen in Genesis in het verhaal van Jozef, waar het ‘kwaad’ van zijn broeders niet als kwaad wordt aangerekend maar als noodzakelijk voor de redding van Gods volk. Gods wegen zijn een mysterie voor ons. Wij kunnen erop vertrouwen dat alles volmaakt is, dat is vergeving of je leven verliezen.
Je leven verliezen is het enige 'offer' (een offer voor het ego)wat God behaagt, het is belangrijk en noodzakelijk voor onze verlossing. Het ego moet sterven voor je sterft. Het is het enige waar voor wij hier zijn, Gods vijand als Zijn dienaar te overwinnen. Sommige mensen denken dat het verdwijnt met de dood. Dat is de misleiding en onwetendheid, daarom is Kennis van God zo belangrijk. Het ego of zelf verteld ons alleen maar leugens, en we leven vanuit dit ego. Hoef je niet te vragen in wat voor een leugenachtige wereld wij leven. Je leven verliezen is je herinneren wie je in werkelijkheid bent.

Alles wat je waarneemt aan gebeurtenissen, situaties, irritaties, frustraties, gedachten, in je naaste omgeving of ver weg, omarm het, verzoen je ermee. Het is geen toeval. Het brengt in ons de verborgen afgoden, die het ego Gods vijand verborgen wil houden aan het licht. De hoogmoed van het ego fluistert ons in: zoiets doe jij niet, dat zit niet in jou. De onwetendheid hier omtrent heeft ons in deze wereld laten ondergaan. Door ons leven te verliezen zullen we ook dit onder ogen gaan zien, het is ware nederigheid. God maakt ons weer levend, Hij redt ons uit het graf of tilt ons omhoog.

Ps. 103 4 Hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, Hij overlaadt u met schoonheid en geluk uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

Er zijn vele citaten te vinden die zinspelen op deze wereld als graf, onderwereld woeste wateren etc.

Ps. 18 17 Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast
en trok mij op uit de woeste wateren.

De mens heeft niet geleerd vanuit het geestelijke te lezen. Alles wat wij lezen in de Bijbel heeft het ego op deze wereld betrokken, het Woord is totaal omgekeerd. Het Woord, is vlees geworden. In het Hebreeuws zijn de betekenissen voor vlees, lichaam en boodschap. Alle vormen (vlees- lichamen) zijn als een boodschap. Het is ons gegeven om ons uit deze wereld te bevrijden, of uit omhoog geheven te worden. Ook het water speelt een belangrijke rol in Gods Woord. In dit verband is het mooi te weten dat de naam van Mozes: “uit het water opgeheven” betekent.

Ps. 22-30 Ook zullen voor hem knielen
wie in het graf zijn neergedaald,
wie hun leven niet konden behouden.

Wij in deze wereld hebben het Leven niet kunnen behouden. We hebben ons afgescheiden van de Bron, de Bron van het Leven, het ging ons goed, zijn God vergeten en onze eigen afgodenwereld gaan aanbidden, dit wordt symbolische het graf genoemd, zoals ook het dodenrijk etc. Alles in de Bijbel verwijst er naar dat deze wereld niet Gods wereld is maar het slavenoord (onerwereld etc.) waar de profeten over spreken, waar wij als ballingen gevangen worden gehouden en wij als Zoon van God moeten lijden totdat het ik, het ego zich verzoend heeft met de Vader. Het is de ultieme vorm van je leven verliezen, verlossing, overgaven, vergeving, verzoening, het heeft allemaal dezelfde betekenis. Verlost worden van het ego, het kan in dit leven volbracht worden zegt God. Het is onze opdracht als dienaar en Zoon van God de wet te vervullen.

Dt 30 De geboden die ik u vandaag geef, zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel en u hoeft niet te zeggen: “Wie zal naar de hemel gaan om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen?” Ze zijn niet overzee en u hoeft niet te zeggen: “Wie zal de zee oversteken om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen?” Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. U kunt het dus volbrengen.


Nergens anders zouden wij mee bezig moeten zijn. Je hoeft zelf niets te doen, dan met de stroom van het leven mee te golven. Alles komt zoals het komen moet, dat is de volmaaktheid van Gods wereld. Wanneer wij alles aanvaarden als komend van God zijn wij in Zijn wereld en zal alleen geluk, vreugde en wonderen ons deel zijn. Het is de komende wereld, of het einde der tijden wat je ervaart, om op Zijn Bijbels te spreken. Zie hoe belangrijk het is om je leven te verliezen, je verliest je ego en deze wereld die een wereld van verschrikking is. Geen kinderen hoeven meer geboren te worden in deze verschrikking zegt God door Zijn Profeet Jesaja.

Jes. 65 23 Zij zullen zich niet voor niets moe maken,
en geen kinderen ter wereld brengen voor de verschrikking.
Zij en hun nakomelingen met hen zullen een geslacht zijn dat gezegend is door de Heer.

Je leven verliezen is je ego laten afsterven, de oude mens, deze wereld loslaten, we kunnen het allemaal lezen in het NT. Maar het ego heeft de truc de mens vanuit zijn hoofd of verstand te laten lezen en zo de essentie van de boodschap verloren te laten gaan. Het Woord is aangepast aan het verstand. Geloof en vertouwen is nodig om te geloven in het onzichtbare.
Maar dit alles houdt gelukkig geen stand.

Jes. 28 18 Jullie verbond met de dood wordt verbroken,
jullie verdrag met het dodenrijk houdt geen stand.
Dit verdrag was de keus tussen de vloek of de zegen, maar onze God is een vergevende God.

Dt.4 29 Maar tenslotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt. Wanneer dit alles u overkomt zult u, door de nood gedreven, naar de HEER, uw God, terugkeren en naar hem luisteren. Want de HEER, uw God, is een God van liefde.

De hele Bijbel verwijst naar hoe wij uit dit dodenrijk verlost kunnen worden. Dit is symbolisch en toch ook waarheid, wij leven hier hoofdzakelijk vanuit het ego niet vanuit Het Zelve. Wij zijn immers de verloren Zoon die tevens de Messias, de verlosser is. De verlosser bevindt zich in ons, wij zijn het Zelf.

De dieren dienen om ons dichter tot God te laten naderen. Het volk moet dieren offeren aan God. Offeren betekent: “dichter tot God naderen” In de Bijbel heeft het ego vele symbolische namen, ook het dier in de mens, (dierlijke eigenschappen), als God vraagt dieren te offeren, is de werkelijke boodschap, je ego of het dier in jou aan God te geven. Zie hoe geraffineerd het ego het Woord bewerkt, ze laat het de mens lezen in de context van het wereldse denken in plaats van geestelijk. Wanneer de mens Zelf gaat denken in plaats van wat haar is aangepraat gaat ze de waarheid begrijpen waar het dier werkelijk toe dient. Zie je hoe een bizarre meedogenloze kracht het ego is? Zolang het ego nog op de troon van God zit zal de duisternis het niet begrijpen. Verlossing, vrij zijn van het ego laat deze wereld verdwijnen en de nieuwe aarde verschijnen, die zich achter onze eigen gemaakte beelden bevind.

Wis. 13 1 Volslagen onwijs zijn alle mensen
die onwetend zijn over God,
en die niet in staat zijn
uit de zichtbare goederen
Hem te kennen die is.

Je leven verliezen is jezelf vergeten, het gaat niet om mij, ik ben totaal onbelangrijk alles gebeurt omwille van Zijn Heilige Naam. Wij zijn Gods dienaar als Zijn Zoon. Door ons wil God de wereld of Zijn vijand overwinnen. God heeft ons nodig voor deze taak. Echter de mens heeft het niet begrepen en gebruikt de wereld voor eigenbelang, om te genieten, genieten van de wereld doet het ego. De Vreugde en Liefde van God kent alleen Zijn Zoon, het loslaten geeft het ware genieten, de vreugde. Wanneer je, je leven verliest ben je, enig, eenvoudig, èèn met God. Door naar mijn broeders te kijken zie ik mijn schaduwkant, maar ook de mooie kanten natuurlijk. Mijn broeder is een vreugde bode, hij is een boodschapper van God. Jezus wil dat wij ernaar kijken, dan zal de boodschap zich openbaren zegt Hij. Kijk ernaar wat het jou wil zeggen, ook al lijkt het irritatie, aanval, belediging of nog erger, kijk voorbij het lichaam, kijk met de ogen van Christus, Hij geeft het antwoord. Door hem nu te vergeven dat niet hij het is maar mij mijn verborgen, (onwetend) schaduwzijde. Hij is werkelijk mijn verlosser, hij geeft mij meer ruimte (licht)dat is bevrijding, inneming van het land, beloofde land. (gebied in het bewustzijn) in de Bijbel heeft het de betekenis van land. God gaf Izaak steeds meer ruimte, (land—bewustzijn)

Gen 26 22 Daarop verliet hij die plaats en groef een andere put; daarover kregen ze geen ruzie meer. Die put gaf hij de naam Rechobot, want hij zei: ‘Nu heeft de HEER ons ruimte gegeven, zodat wij kunnen groeien in dit land.’

Zie hoe prachtig het Woord van God als beeldspraak tot ons komt om met ons te communiceren, hoe zou Hij anders met ons contact kunnen maken als door het Woord. Het putten graven in het land is om Levend water op te halen, genade, zoekend naar Zijn Woord. Door veel en diep te graven (in de geest, kennis opdoen van God) krijgen wij veel land. Izaak werd zeer rijk. Nu weten we ook wat rijk zijn in het geestelijke betekent. Veel land, een ruim bewustzijn, of het met God denken, dan wordt je schatrijk en het leven is als een wonder.
Het Woord vormt een onvoorstelbare en ontzagwekkende eenheid. Het is het fundament van ons bestaan. Het Bijbels Hebreeuws kent dan ook maar een beperkt aantal woorden de fundamentele woorden.
Door over mijn broeders te oordelen in plaats van een juist inzicht, belaad ik hem met schuld, ik veroordeel hem onschuldig. Nu kunnen wij wat de profetieën voorspelden over de Mensenzoon ook in de ware betekenis waarderen. Zolang wij onterecht blijven oordelen zal onze broeder als Mensenzoon moeten lijden, totdat wij hem onze onterechte veroordeling vergeven. Hij lijdt voor mij, hij draagt mijn ‘zonden en ziektes’ door mijn vergeving heeft hij de macht mijn zwakheden die ik op zijn schouders heb gelegd te vergeven. Dit is waarlijk je leven verliezen en het resultaat van èènsgezindheid. Jezus zei: “waar twee in mijn Naam verenigd zijn zal ik (vergeving) aanwezig zijn.

Mt. 18 19 Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’

Dit is de wet van God, waar wij ons verbinden met onze broeder, ( in de geest) zijn wij èèn en in deze eenheid wordt vergeving geschonken. Het heeft allemaal te maken met je leven verliezen. Misschien leg ik niet duidelijk genoeg uit maar als je hier Zelf over gaat nadenken zul je het begrijpen.
We zijn bang om los te laten, bang om de controle te verliezen, we zijn bang gemaakt voor God. De maatstaven van het wereldse denken is niet toereikend om het hemelse te bevatten. Het ego of jezelf niet willen of kunnen verliezen, is wat de Bijbel bedoeld met het in: ‘zonde’ leven. Het gezegde: "Ik ben in de wereld maar niet van deze wereld" hoor je vaak zeggen, maar vervolgens leeft men gewoon verder naar de maatstaven van deze wereld. Wanneer wij vinden dat wij niet van deze wereld zijn, zouden wij ook niet volgens haar gewoontes moeten leven, het zijn de gewoontes van het vreemde volk, het is twee heren dienen. Onze enige taak die wij hier in deze wereld moeten vervullen is om ons leven te leren verliezen, het zelf, het autoritaire ik, Gods grootste vijand. We zijn met van alles en nog bezig wat niet belangrijk is, behalve met ons zelf te leren verliezen. Het ego is de ‘zonde' We volgen met zijn allen vol bewondering het dwaalspoor van zijn afgod, (het dier in de mens) in plaats van de rechtvaardige weg. Treffender als in de Apocalyps kan het niet verwoord worden.

Openb. 13 3 Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan.

Wanneer wij in openbaringen het woord; beest zouden vervangen voor het woord; ego dan zien we hoe een misleidende verwoestende gruwelijke kracht het ego is, want dat is de betekenis van het beest in de Apocalyps, het lagere zelf in ons. De wereld en onze broeders vergeven voor wat ze lijken gedaan te hebben is de macht van het beest te overwinnen. De wereld heeft de mond vol van onthechting, het enige waarvan we ons moeten onthechten is het zelf.Het is een vreemde onnatuurlijke kracht - energie die niet bij ons hoort maar zich aan ons hart heeft vast gekleefd, of aangehecht. Daarom moet Gods volk besneden worden, een besneden hart is de betekenis van de besnijdenis. Een zuiver hart, een maagd, of een hart van vlees heeft dezelfde betekenis. Al zou Jezus duizend keer een kruisdood gestorven zijn, als wij ons leven of het zelf niet verliezen heeft geen enkele kruisdood betekenis voor ons. De opstanding was Zijn boodschap, Zijn voorbeeld. Jezelf verliezen omwille van Hem of Zijn Heilige Naam is de opstanding.

Spr. 30 12
Er zijn mensen die denken zuiver te leven,
maar vol vuiligheid zijn.

Jes. 29 12
De Heer zegt: Omdat dit volk mij naar de mond praat,
mij slechts met de lippen dient,
terwijl hun hart ver bij mij vandaan is;
omdat hun ontzag voor mij louter plicht is,
slechts aangeleerd en door mensen opgelegd.

De meeste mensen leven onwetend op deze manier, niet zelf denkend maar louter wat hun verteld is door kerken en priesters. We moeten echt Zelf denken (met God)

Jer. 11 6
Kennis van de Heer vervult het hele land
Het vervult ons hele bewustzijn.

De hemel en aarde kunnen lang leven, omdat ze niet voor zichzelf leven." Lao Tse 600 v Ch

Tolstoi
Als je Jezus letterlijk neemt, moet je, je leven radicaal anders inrichten, weg van de wereld.