De Bijbel is een diepzinnig boek vol geheimen. Als je het woord op de juiste manier leest, niet het verhaal als belangrijkste maar haar boodschap, gaat het Woord zich openbaren. Wij lezen meestal niet wat er staat.

zaterdag 9 juli 2011

DAVID EN GOLIATH (DANIEL)

David en Goliath en Daniel

Normaal schrijf ik een droom niet hier neer, maar vond dit zo prachtig samen gaan met het verhaal van Goliath en David in de Bijbel. Mijn dromen wil ik altijd graag interpreteren aan de hand van de Bijbel, daarom wil ik het toch als een Bijbelspotje schrijven.

Hij riep David toe: ‘Ben ik soms een hond, dat je met een stok op me afkomt?’ En hij begon David bij zijn goden te vervloeken. ‘Kom maar eens hier’, riep hij hem toe, ‘dan zal ik je vlees te vreten geven aan de vogels in de lucht en de dieren op het veld.’
Maar David zei tegen de Filistijn: ‘Jij komt op mij af met zwaard, werpspies en sabel, maar ik kom op jou af met de Naam van de Heer van de machten, de God van Israëls gelederen, die jij getart hebt. Vandaag zal de heer jou aan mij overleveren; ik zal jou neerslaan, je hoofd van je romp scheiden en ik zal vandaag nog de lijken van de Filistijnen te vreten geven aan de vogels in de lucht en de dieren op het veld.

Mede door de droom kon ik dit verhaal als geschenkje dieper tot mij laten doordringen, ik ontdekte ik dat het enorm veel meer diepgang en kennis inhield, zoals alle verhalen in de Bijbel maar wij dringen meestal niet diep genoeg door tot de kern, de boodschap.

Droomde dat mijn huis werd verbouwd. Het was of werd een zeer groot huis, waarin ik telkens moest vragen: waar is de keuken ook weer en waar is de slaapkamer. Het was zo groot dat ik me moeilijk kon oriënteren.
Het was als een sprookje zo mooi als het werd. Elk uur bijwijze van zag ik het prachtigere worden. Van te voren zag ik voor in de tuin kleren liggen. Een paar laarzen, tas en een mobieltje. Ik dacht dat zal ik bewaren om terug te geven. Later dacht ik, dat zijn mijn oude kleren die ik heb afgelegd. Iemand had gedragen dure kleding neergelegd in mijn huis en wilde daar toch ook wel weer wat van hebben ik vond ze ’mooi‘, en trok iets van die kleren aan. Een van de gasten die aanwezig was zei tegen mij: “dat staat je lelijk, je lijkt wel een reus“. Ook nu weer dacht ik, toch nog weer in die oude gewoontes, (oude geloofsovertuigingen) blijven hangen. Maar dacht ook dat ik toch nog nieuwe kleren moest kopen voor het feestelijke gebeuren. Feestelijke gebeuren van de opening van het huis. (veel ruimer mooier huis) Het was een mooie bijzondere droom van een prachtig groot huis. Het is nog vers in mijn geheugen. Er waren ook veel mensen aanwezig, bekenden, allemaal gelijk gestemde. Het voelde verrukkelijk in dat mooie royale huis. Moest over de uitspraak dat ik op een reus leek toch wel nadenken.

Ja, Goliath wat een reus van een ego, oude gewoontes en geloofsovertuigingen. David door God uitverkoren en die Hem beloofde Zijn Huis (het Huis wat hier weer terug komt) voor Zijn Naam op aarde te vestigen, velde de reus Goliath met een slinger en steen tegen zijn voorhoofd. Waar bevindt zich de ratio of het ego van de mens? In het hoofd, het hoofd wat aan God is toegewijd wat aan God toebehoort, daar waar Gods plaats, Zijn troon is. En wie zetelt er? Het ego, de ratio, het verstand en in dit geval Goliath. Juist daar raakt David hem. Wee degene die het verhaal gelooft, zegt het Joodse Gedachtegoed. Het verhaal is de mantel van God. Daaronder zit de boodschap van God. Toch geen toeval deze metafoor van een slinger en een steen. Deze droom liet mij weten dat ik een reus van een egotistisch eigenschap moest loslaten. Nederigheid, omlaag uit het hoofd naar het hart moest ik gaan. Ik weet het zo goed, maar het wordt weer zo snel vergeten. Deze reus die zo sterk lijkt in het verhaal maar door een ‘simpele’ handeling van David wordt uitgeschakeld. Hoe mooi en wat een diepgang weer dit verhaal van Koning David.
Ik bad; “Koning David, sla ook bij mij Goliath neer met uw steen en slinger” Nu een paar dagen na de droom is zij mij geheel duidelijk, na al de gebeurtenissen die plaats hebben gevonden. Wat wil het verhaal ons eigenlijk overdragen? Geen zware bewapening en beveiliging om de vijand neer te slaan zoals Goliath, maar David kwam op hem af, alleen met de Naam van de Heer. Zou ik alleen met de Naam van de Heer deze reus kunnen neerslaan? Als ik daar op vertrouw, geloof en zeer doel gericht te werk ga natuurlijk wel, maar ja hoe groot is mijn geloof. Het is zoals Jezus zegt, alles is mogelijk als je gelooft. Je zou een berg kunnen verzetten zegt Jezus als je het gelooft. Dit bedoelde Hij letterlijk. Het geloof is een kracht niet van deze wereld maar van een hogere wereld. Door werkelijk te geloven kun je de structuur van de moleculen veranderen , zodat ze onzichtbaar worden en ergens anders weer als materie kunnen opgebouwd worden. Maar ja, het is niet mogelijk voor een mens te geloven (in zijn ratio) dat hij een berg kan verzetten, daarom geloven wij dat het niet kan. Het kan dus wel, er zijn wijze en heiligen geweest die zich onzichtbaar konden maken en op meerde plaatsen zich konden begeven, en op water lopen door het te geloven. Door te geloven dat de Naam van God ons vooruit gaat in de strijd en altijd zal overwinnen zal David of God, het ego de reus neer kunnen slaan, vernietigen, vergeven, verzoenen of overgave, allemaal dezelfde betekenis. Je lijkt wel een reus, Goh wat veel betekenend toch, met die oude kleren was ik weer helemaal in het ego, in die vreselijke oude gewoontes en geloofsovertuigingen van deze wereld. Terwijl ik juist bezig was me aan te passen aan het nieuwe bewustzijn en oude geloofsovertuigingen af te leggen. Het hogere bewustzijn een ander Goddelijk bewustzijn wat aan het komen is. De frequentie van de wereld, haar energie is al veel hoger aan het worden, daarom komt alles nu aan het licht, niets kan nog verborgen blijven. Wij allen zullen met nieuwe geloofsovertuigingen, het nieuwe denken mee moeten gaan, ook al is het vaak nog niet te bevatten, het is het kwantum denken, een denken van een hogere dimensie waar we weten dat alles èèn is, wij allen die Ene Zoon van God zijn. We niet meer oordelen dat er zondaars en misdadigers zijn, ze zijn er niet, er is niemand anders, wij nemen enkel ons zelf waar, we zien geen schuldige meer, we ervaren enkel volmaaktheid. Wanneer wij de wereld als volmaakt kunnen waarnemen zonder interpretatie en zonder oordeel, hebben wij een nieuwe geloofsovertuiging, het nieuwe denken of het denken met God. De nieuwe aarde is hier. Het einde der tijden is er werkelijk nu al, alleen nog niet begrepen in haar volle waarheid. Wie niet meekan in dit nieuwe denken, wat noodzakelijk en dus zeer essentieel is kan ook niet het andere, hogere bewustzijn binnen treden. Jezus zei ”het zullen er weinig zijn” het zijn er best wel veel maar ten opzichte van de gehele schepping misschien weinig. Zij zullen eeuwig branden zegt de Bijbel. Het klinkt heel beangstigd, maar het is alleen jammer, weer verkeerd begrepen. Het eeuwige heeft in het Hebreeuws de betekenis vanaf het begin tot aan het ontwaken van de mens. De ziel die niet mee kan met het weten dat wij als God zijn, alles een illusie is, wij eigen opgebouwde gedachten beelden(in het brein) zien, zal dus vanaf het begin een tijdcyclus weer moeten gaan louteren door Gods Liefdes vuur, wat men eeuwig vuur en branden noemt, het is enkel liefdes vuur wat uit beproevingen of als een leerschool werkt. Zij die met het nieuwe prachtige denken mee kunnen gaan, zullen ongemerkt het nieuwe bewustzijn binnengaan. Het zal ook onvoorwaardelijke liefde vereisen tussen mens en dier, zo niet is verlossing niet mogelijk. Kijk wat een droom kan openbaren, schitterend. David die de reus Goliath door een steen en een slinger en met de Naam van de Heer de gehele macht van het ego kan neerslaan, die ons zelfs tot een nieuw denken en ander een bewustzijn kan brengen.
Juist in deze tijd van overgang komt deze inspiratie of aanwijzing aan het licht.
Verlichting of verlossing is voor mij als ik in staat ben, het zeker te weten en het normaal vind en het te kunnen aanvaarden dat er geen verdriet, geen leed en pijn is geen zondaars en schuldigen zijn alleen dat het mijn schuld gevoel is wat pijn doet, het idee dat ik alleen denkbeeldig afgescheiden ben van mijn Vader, de oorzaak van de pijn. De pijn die alleen in mijn gedachten is en naar buiten wordt geprojecteerd in bijpassende beelden. Het is niet mijn wijsheid, ik merk dat deze kennis steeds meer naar buiten komt in tal van oude, nieuwe, heilige geschriften en boeken, het lijkt wel een explosie van kennis die doorbreekt. Altijd heb ik het geweten maar nu wordt het zelfs door de wetenschap; de kwantum fysica bewezen, dat beelden achter in ons hoofd opgebouwd worden aan de hand van signalen die het opvangt. Het is moeilijk uit het oude denken te stappen, dat er niemand buiten mij(God) is. Dat ik alleen een beeld van mijn schaduwkant ervaar en denk te zien als werkelijkheid. Er geen lijden buiten mij is. Ik geloof dat het werkelijk alleen maar gedachten beelden zijn, illusies. Als dit voor mij normaal is en ik bereid ben dit te aanvaarden ben ik verlicht of verlost. Daar is training voor nodig en een heel groot geloof en vertrouwen in God, of het vertrouwen op Zijn Naam. Ik weet dat het waarheid is, ik geloof dat het de waarheid is, maar nu nog om het zo werkelijk te ervaren en er naar kunnen leven, dat is de nieuwe aarde, het nieuwe bewustzijn, het is noodzakelijk zo te denken, het is het denken met God. God oordeelt niet, ziet geen zondaars, geen lichamen God ziet alleen het hart van de mens, (het wezen-wezenlijke) Dat wij allen als afgescheiden wezens van elkaar en van God zijn, hoort bij de oude geloofsovertuiging, het ego denken. Het denken van Goliath, dat je groot sterk en een grote wapenuitrusting en bescherming , (uiterlijk vertoon) alles uiterlijk nodig hebt in plaats van alleen het vertrouwen in God.

16-7 1-Sam
Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart.’

Terwijl wij uit het oude huis aan het stappen zijn het nieuwe bewustzijn in, worden wij op al vele manieren door Gods Hand geholpen. Door inzicht en inspiratie vanuit de Bijbel kunnen wij de mens als zegen het Koninkrijk Gods aanreiken in de vorm van een Gouden Bal. Wanneer wij de bouw van een Huis voor Gods Naam door Salomo op ons binnenste betrekken, dat dit Huis ons geestelijk hart is, waar Gods Naam werkelijk woont, zouden wij dit als een zegen onze broeder kunnen schenken. Daar het Koninkrijk het Huis van God met een Kosmische Gouden uitbreidende bal te vergelijken is. We zouden God kunnen vragen Zijn Koninkrijk op deze manier in de harten van onze broeders te verankeren. Dit is zo omdat het te vergelijken is met de belofte dat David een Huis (dynastie) voor Gods Naam zou laten bouwen. Het Huis dat later door Salomo tot in het kleinste detail van en met goud gemaakt en vervuld moest worden is Gods Koninkrijk op aarde. Dit Kosmische Gouden Goddelijk Huis is als een ronde uitbreidende vorm. Het is ook het zegel(blauwdruk), Woord of Matrix wat ieder mens (wezen) mee krijgt. Al eerder heb ik hier iets over geschreven maar nu vind ik het helemaal schitterend en kan deze kennis niet meer verborgen blijven. Alles in Gods Huis is van Goddelijk Goud, en goud heeft de kwaliteiten en eigenschappen van: Eeuwigheid, Onveranderlijkheid, Eenheid Zuiver Bewustzijn, dat zijn de eigenschappen van God die op symbolische wijze worden overgedragen in een ronde gouden vorm als Zijn Koninkrijk. Laat eens een straal zonlicht op goud vallen, de glans is niet van deze wereld.
Wij kunnen ons niet voorstellen hoe het zal zijn als op het Goddelijk Goud, Gods Licht zal stralen, het is Zijn Aangezicht. Dit Gouden Goddelijke uitbreidende, ronde Koninkrijk kunnen wij onze broeders schenken. Zo is het niet moeilijk meer de wereld te verlossen. Dat kunnen wij door samen met de Heilige Geest vergeving te schenken door middel van en met met deze Gouden Bal. (Koninkrijk)
Wanneer wij iemand een geschenk aanbieden in de vorm van een Gouden Goddelijke Bal van Vuur en Liefde bieden wij in waarheid Gods Koninkrijk aan, en vragen Hem dit te verankeren in het hart van onze medemens, en dus ook onszelf. God vraagt toch dat wij Zijn volk naar Huis brengen, zoals Hij het Mozes vroeg, ook wij zijn als Mozes. Wij zijn immers als verdwaalde schapen zonder Herder die de weg totaal zijn kwijt geraakt wat betreft de eenheid, het samen zijn, het thuis zijn bij God.
Althans dat is nu juist de illusie, wij zijn nooit bij God weggeweest. Van deze illusie moeten wij nu juist verlost worden, deze illusie is de 'zonde'
Wij kunnen onze broeders op deze manier zegenen door zo Gods Koninkrijk (ter herinnering) te schenken. Misschien met een gebedje erbij?

Geef mij jou zegen Heilige Zoon van God.
Ik wil jou met Christus ogen aanschouwen,
mijn totale schuldeloosheid in jou zien.
Ik vergeef jou alles wat ik jou heb toebedacht en leg het in Gods handen.
Moge God Zijn Koninkrijk als een Gouden Bal in jou hart verankeren.
Ik heb jou lief, Zoon van God, mijn verlosser.Ook het voedsel wat de aarde voortbrengt de vruchten, bomen planten, zaden, groenten, is van groot belang.
Zij spelen een grote rol bij het in gaan van een hogere dimensie of hoger bewustzijn. Het voedsel van de aarde heeft een zeer hoge frequentie die ons zal helpen èèn te worden met de Vader. Door het eten van vlees hecht de mens zich meer aan de wereld dan aan God.
Dit inzicht zal zeker komen door het beoefenen met het overdragen van Gods Koninkrijk, als een Gouden Bal aan onze medemens.
Het verhaal van Daniel laat geen aan twijfel bestaan over wat betreft de invloed van voedsel op onze geest. Maar ja in de wereld van de ratio met de gewoontes van het vreemde volk kan men met deze Kennis van God nauwelijks iets aanvangen, men kan deze wijsheid niet ontvangen, ik merk het ook aan mijn medemensen. Men zou dit eens moeten overdenken. Het is zoals Jezus het zegt; De wereld haat de mens die Hem volgt. Paulus volgde Jezus hierin, dat staat geschreven. Ik denk natuurlijk ook de andere apostelen, maar ja dat was niet zo handig voor de kerkvaders en leiders te vermelden dat Jezus rein voedsel at. Zij vermeldde liever dat Jezus zei; dat het niet belangrijk is wat in de mond gaat maar alleen wat uit de mondgaat. Een dommere leugen zou men niet hebben kunnen bedenken voor hun eigenbelangen. Jezus kende en leefde het O.T. zoals het bedoeld is door God. Hij leefde niet zoals de kerken ons uit de H. Schrift hebben geïnterpreteerd, maar ook daaruit kunnen wij onze lering weer trekken, door zelf te leren denken met God, in plaats wat ons de kerk uit de Bijbel heeft geleerd. Het Woord is waar maar niet wat de kerken er van gemaakt hebben, zij hebben het Woord nooit begrepen. Ik schrijf dit om mensen te laten ontwaken want de tijd is kort en ook korter aan het worden. Alles gaat sneller, de frequenties, de tijd, alles wat verborgen moest blijven ontkomt niet meer aan het licht. Het stukje van Daniel is van een zo essentieel belang in deze tijd dat de mens dit eens zeer serieus zou moeten bestuderen. Het is een 'vergeten' belangrijk verhaal, niet voor niets natuurlijk. Het verhaal vertelt hier alles over hoe men Kenni en Wijsheid van God kan ontvangen.

Dan 1
3 De koning bepaalde dat hun dagelijks menu moest bestaan uit de gerechten van de Koninklijke tafel en de wijn die hij zelf dronk

8 Maar Daniël nam zich voor om zich niet te verontreinigen aan de gerechten van de Koninklijke tafel en aan de wijn die de koning dronk.
Daarom vroeg hij de hofmaarschalk om voedsel waaraan hij zich niet verontreinigen zou. En God stemde de hofmaarschalk welwillend en goedgunstig ten aanzien van Daniël. De hofmaarschalk zei tegen Daniël: ‘Ik vrees dat mijn heer, de koning, die bepaald heeft wat jullie te eten en te drinken krijgen, zal vinden dat jullie er niet zo goed uitzien als de andere jongemannen van jullie leeftijd en dan zijn jullie er de oorzaak van dat de koning mij vanwege plichtsverzuim veroordeelt.’

Probeer uw dienaren uit en geef ons tien dagen lang alleen groenten te eten en water te drinken; vergelijk daarna ons uiterlijk met dat van de jongemannen die de gerechten van de Koninklijke tafel eten en handel dan met uw dienaren naar uw mening.’ De kamerdienaar stemde met dat voorstel in en tien dagen lang gaf hij hun bij wijze van proef het gevraagde voedsel. Toen de tien dagen voorbij waren, zagen zij er gezonder en welvarender uit dan al de andere jongemannen, die de gerechten van de Koninklijke tafel hadden gegeten

Aan deze vier jongemannen schonk God wetenschap en kennis van heel de literatuur en wijsheid;

Dit is voor mij een bewijs dat wat een mens eet wel degelijk met visie en wijsheid te maken heeft. Ik heb dit stuk van Daniel nooit of nauwelijks in de kerk horen preken en uitleg over horen geven.

Het inzicht of openbaring dat het lijden van de Mensenzoon nu ook naar waarheid verstaan wordt heeft ook met deze tijd te maken. Alles gaat in een snel tempo. Wij allen zijn Gods Ene Zoon. Wanneer ik een ander beschuldig leg ik hem mijn tekortkoming (zonde) op zijn schouders en lijdt hij dus door mijn schuld. Ik reken hem mijn zwakheden (zonden) aan en veroordeel hem daardoor onschuldig. Hij zal daardoor onschuldig lijden en sterven voor mij. Dit vraagt wel enig inzicht wat betreft deze visie, (nieuwe denken, het denken met God, in waarheid dus). Tevens als ik hem vergeven wat ik hem toebedacht heb, verlos ik hem en krijgt hij de volmacht mij te verlossen van mijn ego eigenschappen. Ontvangen en geven zijn èèn. Ook dit hoort bij het denken van het nieuwe bewustzijn. Onze broeders zijn onze verlossers omdat wij èèn geest zijn is het, het Zelf in ons wat ons geneest en verlost. We kunnen er niet meer omheen willen we meegaan met die heerlijke vreugdevolle overgang. Wat de Bijbel noemt : “Het einde der tijden” Weer zo fantastisch verkeerd begrepen. Het komt nu ook aan het licht hoe misleidend en omgekeerd het Woord tot ons is gekomen.

Wat een droom niet allemaalaan het licht kan brengen!
Het Huis dat Salomo, (het voornemen van David) bouwde voor Gods Naam heeft voor mijn gevoel te maken met het Huis van mijn droom en een zegen is voor al onze medemensen.DAVID

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

Links naar deze post:

Een link maken

<< Homepage