De Bijbel is een diepzinnig boek vol geheimen. Als je het woord op de juiste manier leest, niet het verhaal als belangrijkste maar haar boodschap, gaat het Woord zich openbaren. Wij lezen meestal niet wat er staat.

zondag 23 oktober 2011

DE GEEST VAN DE HEER RUST OP MIJ

Jes. 61-1
De geest van de Heer God rust op mij,
want de heer heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen,
om gebroken harten te verbinden,
om de gevangenen vrijlating te melden,

Wat een heerlijke wonderbaarlijke tekst, die aan een ieder van ons geschreven en gegeven is.
Jezus genas geen lichamen, maar de denkgeest van de mens, de oorzaak. Veel mensen hebben moeite met het woordje ego, dat komt omdat het hebzucht of eigenbelang suggereert. Dat is in waarheid ook zo. Het woordje ego is een Grieks woordje voor een afgescheiden deeltje. Dat is in dit geval het stukje van de denkgeest wat denkt een afgescheiden lichaam te zijn.
Een mens kan nooit afgescheiden zijn van God, want God heeft Zich Zelf gegeven. Het Zelf in ons is de verbondenheid met God, Hij heeft Zich Zelf met ons, Zijn Zoon verbonden. Wat God verbonden heeft kan de mens niet scheiden. Dat is de ware betekenis van: ” wat God verbonden heeft kan de mens niet scheiden". Het heeft niets te maken met wetten en regeltjes van deze wereld. De meeste ‘verbintenissen’ in deze wereld worden door de mens gesloten, niet door God. Gods enige verbond is dat Hij Zich Zelf gaf in zijn Zoon, die wij allen tezamen als Zijn volk zijn. Het ego wat overwonnen moet worden in deze wereld is in de Bijbel Gods ‘vijand’ of de duivel.

1Pe. 5 -8
Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.

Gods aarde is vervuld van Zijn Glorie, we zien het niet, door de beelden die we voor Zijn Aangezicht geplaatst hebben, of de duisternis als lichaam waardoor het niet begrepen is. Wij allen zijn als Gods Zoon, gezalfd als koning van Gods koninkrijk, maar we zijn het vergeten, we hebben het verruild, zegt Paulus.

Rom. 1- 23
De majesteit van de onvergankelijke God hebben zij verruild voor de afbeelding van de gestalte van een vergankelijk mens, en van vogels en van viervoetig en kruipend gedierte,

Jak.4-4
Trouwelozen weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent?

Vriendschap met de wereld. God noemt het ook overspel of ontucht, of twee heren dienen. Het klinkt heel onlogisch, dat wij de wereld niet mogen liefhebben. Maar dat komt dat wij de wereld lief hebben met het ego of uit eigenbelang (onwetendheid), om te overleven. Het lief hebben dat God bedoeld is onvoorwaardelijk lief hebben. We hebben nog altijd de beelden of het uiterlijk lief, en dat is kenmerkend voor het ego. We hebben lief met voorkeuren. Zoals wij lief hebben is dus niet de liefde die God bedoeld. Men denkt te licht en te makkelijk over het aan God toegewijd zijn, of denken Hem lief te hebben. Hem toegewijd zijn kun je vergelijken met mensen die een top prestatie willen bereiken. Zij zijn enkel bezig met dat ene wat ze willen bereiken, dat is toegewijd zijn aan dat ène, anders dient men twee heren en is wat er bereikt wil worden gedoemd te mislukken. Als je voor God gaat, èèn met Hem wilt worden, of thuis wilt komen, zullen wij het wereldse genieten moeten verzaken, zoals een topsporter of eender wat men wil bereiken, het heet niet voor niets eenzijn zijn met God. Wij dienen God ons leven te laten leiden, of de stroom van het Leven in dankbaarheid te aanvaarden. Men zegt wel eens ”ik heb Hem altijd bij mij”. Iedereen heeft Hem altijd bij zich, maar beleven wij Zijn aanwezigheid, zijn wij èèn met Hem. Dat kan niet als wij gericht zijn op de wereld. Vaak wordt gedacht, ja maar dan moet ik in een hutje op de hei gaan leven. God beleven, alleen met Hem te zijn, kan gewoon in het dagelijkse leven. Onze aandacht moet alleen bij Hem zijn in plaats van in de wereld. Je kunt met van alles en nog wat bezig zijn, en toch aan God denken of Hem voele, ervaren. Het wordt een hartbewustzijn genoemd. Het vraagt geweldig veel oefening en discipline dat kan ik je verzekeren, het is zowat het moeilijkste van onze opdracht hier op aarde.

Het ego wil werelds plezier en overal de beste in zijn. Bidden wij niet vaak om beter te worden? Beter als wat en als wie?
Maar we bedoelen in ons gebed natuurlijk genezing. Ons bewustzijn (God) kent alleen de waarheid van het woord en er zal dan ook geen genezing plaats vinden.

Paulus Fili. 4-6
Broeders en zusters,
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Genieten heeft een andere betekenis bij God als die wij eraan gegeven hebben. Genieten doen wij van het onderhouden van Zijn geboden. Ook weer niet zoals de geboden of Gods wetten ons geleerd zijn. Alleen de tien geboden zijn van God. Mozes had richtlijnen voor het leven in een kamp en om er orde te handhavan. Deze richtlijnen zijn alleen in de woestijn van het leven misschien nodig.

Kol. 30 5
Maak de aardse praktijken dood: ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij.

Alles wat vanuit het ego geleefd wordt valt onder afgoderij, het is waarlijk alleen beelden (het uiterlijk) kennen of ’liefhebben’ Het innerlijk, Gods Zoon wordt niet gekend of gezien. Het is de blindheid die Jezus genas.

We weten niet meer waarvoor we hier zijn, de meeste van ons denken dat het allerbelangrijkste is te overleven. Het is onwetendheid en vergetelheid.
Degenen de het zich beginnen te herinneren wie ze in werkelijkheid zijn, geven zich over aan Gods wil. Zij gaan, om aan verslagen harten hoop te bieden,om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding.

Ook dit vers geeft te kennen wat God werkelijk van ons wil, Hij noemt het, het ware vasten.
Jes. 8-6
Is dit niet het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?

Het woordje: “misdadige” vind ik hier heel bijzonder, het geeft duidelijkheid wat betreft de waarheid van het woord. Misdadig is dus een daad die niet rechtvaardig is, een daad die mis ging, die zijn doel miste. De ketenen waaraan (ook wij) onterecht zijn vast gemaakt moeten worden los gemaakt. De Zoon het Zelf in ons zal deze taak waar voor hij is uitverkoren, moeten vervullen. Zo dienen wij het Woord te verstaan, dan zijn onze oren geopend. Zo genas Jezus hen die doof waren.

Wij allen zijn gezalfd door God om dit goede nieuws te brengen. Het is het genezen wat Jezus deed. Hij genas geen lichamen maar hun geest. Hij bracht die blijde boodschap van vrijlating, genezing voor ieder die genezen wilde worden door Hem te geloven. Hem geloven is vergeven, je eigen gedachtes loslaten, vergeven die je dacht dat je was, aanvaarden dat je Gods Zoon bent, dat is een genezen en vergeven denkgeest.
Hij genas blinden, doven lammen, bezetenen, melaatsen. En maakte ‘doden’ Levend.
Dat wij in een illusie leven van: van God gescheiden te zijn is heel raar en onlogisch. God is het Leven dat door ons heen stroomt, Hij is het Zelf in ons waarmee Hij met ons verbonden is. Hiervan ons bewust te worden is de grootste angst van het ego, en zijn grootste bedreiging.
Wij kunnen niet van God gescheiden zijn, het is onmogelijk, wat God verbonden heeft kan de mens niet scheiden. Niemand kan van God gescheiden zijn, al zouden wij (ego) dit in sommige gevallen heel graag willen zien.
Genezing van het lichaam mag nooit de prioriteit hebben. God heeft geen lichamen geschapen alleen de mens. In het Hebreeuws van de Bijbel betekent: mens : “wezen|”. God schiep een wezen, Zijn volmaakte Zoon. God kent geen aanziens des persoons, alleen het hart. Dit geeft aan dat God geen lichaam ziet. Het aanziens is het lichaam dat wij als beeld voor Zijn gelaat hebben geplaatst. Het zijn de beelden die wij niet mogen aanbidden.

1 Sam. 16-7
Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de heer kijkt naar het ‘hart’

Wanneer Jezus de mens geneest, of hersteld is dit voor altijd. Het kan nooit terug komen, omdat Jezus de oorzaak geneest, de denkgeest. Er zijn mensen die denken als je iets voelt dat zich met de ziekte associeert, het geloof en vertrouwen in Hem is weggeëbd en daardoor de ziekte weer terug komt. Als Jezus de oorzaak genezen heeft kan het niet meer terug komen. Wanneer het ego geneest, zal de ziekte terug keren omdat het de oorzaak niet kan genezen.

Jezus genas geen lichamen maar hun denkgeest.

De doden liet hij weer leven vanuit de Bron.
De blinden gaf hij inzicht, het ware zien.
De doven liet hij weer Gods Stem horen.
De lammen bracht hij in beweging zodat deze de weg naar God weer ging lopen.
De melaatsen gaf hij het aangezicht van hun heerlijkheid weer terug.
De bezetenen genas hij van het onreine denken (ego)

Zo zie je dat het Woord een andere betekenis heeft, dan wij gewend zijn te denken.
God zegt toch ook: "Jullie denken is niet mijn denken"

Bij het genezen van bezetenheid is het niet toevallig dat er varkens in het verhaal aan te pas komen. Het geeft symbolisch te kennen dat een mens die bezeten is van het ego, onrein is en deze onreinheid bij het varken hoort als zijnde een onrein beest. De meeste mensen denken dat het te maken heeft met een uiterlijk vies beest, maar het is een lief en intelligent dier. Het heeft te maken dat het vlees van het dier dat het bloed van de mens verzuurd, vergiftigd en dus onrein maakt, met als gevolg de mens ziek wordt. Ook de geest wordt hierdoor onrein, want in de ware betekenisvan het Woord heeft het te maken met de dierlijke eigenschappen (ego) in de mens. Het is zo goed als zeker dat Jezus geen dieren at, want Paulus volgde Jezus in alles. In zijn brieven geeft hij te kennen geen vlees te eten. Er is heel veel in de Bijbel verdraaid, weggelaten en bij geschreven naar gelang de belangen van de gevestigde ordes. Er is een groot misverstand bij de mens omtrent de waarheid van het Woord. Het Woord is waarheid maar niet altijd wat geschreven wordt. Dit vraagt om wat dieper inzicht van het Woord. Wil men de Bijbel in waarheid verstaan dan zouden de mensen de moeite dienen te nemen, de betekenis van het Bijbels Hebreeuwse Woord te leren kennen. Zoals wij de Bijbel lezen zijn de woorden bijna allemaal naar de maatstaven van het wereldse denken geïnterpreteerd. Men heeft er nooit aangedacht dat het wereldse denken niet de taal van God is.Uw Woord is het, Heer, dat alles geneest

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

Links naar deze post:

Een link maken

<< Homepage